Ekwiwalent pieniężny

Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje pracownikowi?

Zgodnie z zasadą unormowaną w Kodeksie pracy urlop powinien być wykorzystany w naturze. Wskazuje się bowiem, że regeneracja sił pracownika może zostać osiągnięta w formie urlopu. Natomiast zmiana urlopu  na ekwiwalent pieniężny jest możliwa wyłącznie w przypadku nie wykorzystania urlopu z powodu ustania stosunku pracy, a tj. jego rozwiązania lub wygaśnięcia.  A więc nie możliwe jest rozszerzenie katalogu zdarzeń, które prowadziłyby do wypłaty ekwiwalentu. Zatem kiedy i w jakiej wysokości ekwiwalent przysługuje pracownikowi?

Czytaj dalej

Czy zobowiązania podatkowe i należności z tytułu składek ZUS zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu?

Podstawowe informacje

Zgodnie z Ordynacją podatkową oraz Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych na majątku nieruchomym dłużnika (w tym na użytkowaniu wieczystym bądź spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu) może zostać ustanowiona hipoteka przymusowa. Hipoteka przymusowa jest wpisywana do księgi wieczystej przez Sąd na wniosek ZUS – u bądź właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie decyzji administracyjnej określającej wysokość zobowiązania. Niemniej jednak czy zabezpieczenie wyżej wymienionych zobowiązań publicznoprawnych zmienia zasady dotyczące ich przedawnienia?

Czytaj dalej

Usunięcie wpisu z Raportu BIK

Czy można wyczyścić negatywną historię kredytową?

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie: BIK) jest instytucją, która przechowuje i przetwarza dane dotyczące zobowiązań wynikających m. in. z kredytów, pożyczek oraz kart kredytowych. Informacje te są następnie udostępniane przez banki, instytucje finansowej oraz pożyczkowe czy firmom ubezpieczeniowym, co pomaga im w ocenie ryzyka związanego z udzieleniem m. in. kredytu i pożyczki. W przypadku gdy w raporcie BIK danej osoby widnieje wiele niespłaconych zobowiązań, może jej nie zostać udzielona pożyczka bądź kredyt. W takim przypadku powstaje pytanie, czy można usunąć wpisy z BIK – u?

Czytaj dalej

Nieopłacona faktura

Jak dochodzić należności wobec nieuczciwego kontrahenta?

W trakcie prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą natrafić na swojej drodze nieuczciwego kontrahenta. Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, w której to mimo wykonania umowy przez jedną ze stron, druga nie opłaca faktury. Telefony, maile oraz inne próby kontaktu nie dają żadnego rezultatu, a przedsiębiorca zmuszony jest dochodzić swojej należności w postępowaniu sądowym, a następnie egzekucyjnym. Niemniej jednak dochodzenie należności z tytułu nieopłaconej faktury nie zawsze jest prostym zadaniem.

Czytaj dalej

Kurator spółki z ograniczoną odpowiedzialności

W jakich sytuacjach należy powołać kuratora osoby prawnej?

Konstrukcja osoby prawnej (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) powoduje, że w przypadku braków w składzie jej organów (w szczególności zarządu), nie może być ona reprezentowana i nie może prowadzić swoich spraw. W takich sytuacjach Kodeks cywilny przewiduje, wymóg ustanowienia kuratora dla osoby prawnej przez sąd rejestrowy. W takim przypadku nasuwa się pytanie jakie uprawnienia przysługują kuratorowi i na jak jaki czas może on zostać ustanowiony?

Czytaj dalej

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia pracownikom

Jakie konsekwencja prawne grożą pracodawcy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany terminowi i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. A zatem jest to ustawowy obowiązek pracodawcy, którego uchybienie może narażać go na liczne, negatywne konsekwencje, nie tylko w zakresie konieczności wypłaty odsetek od wynagrodzenia. A zatem jakie konsekwencje prawne przewidziane są w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia, bądź jego nieterminowej wypłaty przez pracodawcę?

Czytaj dalej

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem?

W przypadku gdy małżeństwo bądź para mają dziecko, powstaje konieczność uregulowania kontaktów z dzieckiem rodzica, który nie zamieszkuje z nim. Niejednokrotnie w tym zakresie dochodzi do sporów i w ostateczności koniecznym jest ustalenie kontaktów z dzieckiem w postępowaniu sądowym. Z tego względu warto przyjrzeć się bliżej temu tematowi, a w szczególności warto  odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można uregulować kontakt z dzieckiem?

Czytaj dalej

Testament własnoręczny

Wymogi formalne

W świetle regulacji Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest sporządzenie testamentu w formie testamentu zwykłego lub szczególnego. Testamenty zwykłe mogą zostać sporządzone niezależnie od okoliczności, przez osobę mającą zdolność testowania. Natomiast testamenty szczególne mogą zostać sporządzone tylko w wypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, normowanych przez przepisy prawa. Jeśli chodzi o testamenty zwykłe, regulacje prawne wyróżniają się 3 formy: własnoręczny (zwany również holograficznym), notarialny i urzędu, natomiast testamenty szczególne mogą być sporządzone w formie testamentu ustnego, podróżnego lub wojskowego. Najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną formą testamentu jest testament własnoręczny. Niemniej jednak aby był on ważny należy spełnić ustawowe wymogi co do jego treści.

Czytaj dalej

Zadatek a zaliczka

Jaka jest różnica?

Zadatek jest instytucją bardzo rozpowszechnioną co wynika z jej prostoty konstrukcyjnej. Dzięki niemu zminimalizowane jest ryzyko podejmowane przez strony danego stosunku prawnego. Wedle Kodeksu cywilnego zadatek ma to znaczenie, iż dany przy zawarciu umowy, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować,  a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W praktyce jednak bardzo często pojawia się pytanie czy kwota uiszczona przez jedną stronę umowy na pewno stanowi zadatek czy też zaliczkę, która jest zupełnie inną konstrukcją prawną oraz pełni odmienne funkcje niż zadatek. W praktyce te dwie instytucje są ze sobą bardzo często mylone.

Czytaj dalej

Przejście zakładu pracy

Uprawnienia pracownika

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę powoduje  wystąpienie wiele skutków prawnych na gruncie prawa pracy. Przede wszystkim podmiot nabywający zakład pracy wstępuje w stosunki pracy z osobami zatrudnionymi w przejmowanym zakładzie pracy. Skutek ten następuje z mocy prawa. W związku z tym powstaje szereg zagadnień związanych z uprawnieniami pracowników oraz obowiązków pracodawcy.

Czytaj dalej