Uprawnienia pracownika

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę powoduje  wystąpienie wiele skutków prawnych na gruncie prawa pracy. Przede wszystkim podmiot nabywający zakład pracy wstępuje w stosunki pracy z osobami zatrudnionymi w przejmowanym zakładzie pracy. Skutek ten następuje z mocy prawa. W związku z tym powstaje szereg zagadnień związanych z uprawnieniami pracowników oraz obowiązków pracodawcy.

Charakter prawny

Zgodnie z Kodeksem pracy, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę powoduje, iż staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżenie przypadku zatrudnionych na podstawie stosunku pracy innego niż umowa o pracę. W praktyce nowy pracodawca zatrudnia pracowników na dotychczasowych warunkach (nie są zawierane nowe umowy).

Uprawnienia pracowników

Po pierwsze z racji tego, że dotychczasowy pracodawca wchodzi w sytuację prawną jego poprzednika, musi uwzględnić wszelkie dotychczasowe uprawnienia pracowników m. in. długość okresu wypowiedzenia, świadczenia stażowe, wymiar urlopu. Zobligowany jest także wypłacić świadczenia, które nie zdążył rozliczyć dotychczasowy pracodawca np. niewypłacone wynagrodzenia.

Istotnym uprawnieniem pracownika w sytuacji przejścia zakłady pracy jest możliwość rozwiązania przez niego stosunku pracy, w ciągu 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiąże z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Ponadto, w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na innej podstawie niż umowa o pracę, nowy pracodawca jest zobowiązany zaproponować im na piśmie inne warunki pracy i płaty oraz wskazać, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy ci mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Stosunek pracy ustanie więc wówczas, gdy pracownik w wyznaczonym siedmiodniowym terminie nie złoży oświadczenia na temat przyjęcia lub odrzucenia proponowanych warunków pracy i płac