Jakie konsekwencja prawne grożą pracodawcy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany terminowi i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. A zatem jest to ustawowy obowiązek pracodawcy, którego uchybienie może narażać go na liczne, negatywne konsekwencje, nie tylko w zakresie konieczności wypłaty odsetek od wynagrodzenia. A zatem jakie konsekwencje prawne przewidziane są w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia, bądź jego nieterminowej wypłaty przez pracodawcę?

Odpowiedzialność publicznoprawna unormowana przez Kodeks pracy

Po pierwsze pracodawca naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie. Kodeks pracy wskazuje bowiem, że w przypadku naruszania obowiązku terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń związanych z pracą, pracodawca albo inna osoba działająca w jego imieniu i zobowiązania do wypłacenia wynagrodzenia za pracę podlega grzywnie od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł.

Co ważne, aby pracodawca odpowiadał za uchybienie terminowej wypłaty wynagrodzenia, koniecznym jest przyjęcie jego zawinienia. Przez to należy ustalić, czy nie istniała przyczyna, która należycie usprawiedliwiałaby niewypłacenie należnych pracownikom świadczeń. Taką przyczyną mogłaby by być chociażby trudna sytuacja finansowa zakładu pracy, która powoduje brak dochodów po stronie pracodawcy, a przez to niepozwalająca regularną wypłatę wynagrodzenia.

Możliwość kontroli przez inspektora pracy

Pracodawca naraża się również na możliwość interwencji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor pracy bowiem po zapoznaniu się z wszelką dokumentacją zakładu pracy oraz faktycznym stanem sprawy może wydać nakaz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innych świadczeń przysługujących pracownikowi. Nakaz ten podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Co więcej, regularne naruszania obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikom i „wykrycie” tego faktu przez inspektora pracy, może  narazić pracodawcę na odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z art. 218 § 1 Kodeksu karnego kto złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Roszczenia pracownika

Co więcej, pracodawca naraża się na możliwość wniesienia powództwa przez pracownika, który może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Uporczywe naruszanie obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia, może bowiem być potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.

W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do które umowa miała trwa, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.