Odrzucenie spadku

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Odrzucenie spadku jest oświadczeniem, dzięki któremu spadkobierca może uniknąć dziedziczenia niechcianego spadku, bądź przekazać go od razu swoim spadkobiercom. Możliwość jego złożenia pojawia się w momencie otwarcia spadku, przez które należy rozumieć takie zdarzenie, z którym ustawa łączy skutek w postaci przejścia ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego następców prawnych. Zgodnie z przepisami, chwilą otwarcia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy opisana w akcie zgonu. W przypadku uznania osoby fizycznej za zmarłą, chwilę jej śmierci oznacza się w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego.

Czytaj dalej

Odprawa pracownicza przy zwolnieniu indywidualnym. 

Kiedy zwalniany pracownik może domagać się dodatkowego wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna to świadczenie które przysługuje pracownikowi w przypadku zwolnień opartych o specjalne przepisy ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Możemy rozróżnić dwa rodzaje takich zwolnień które – indywidualne i grupowe. W każdym z tych przypadków pracownikom przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość uzależniona jest od stażu pracy i może stanowić nawet trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. W niniejszej publikacji zajmuję się problematyką odprawy pracowniczej przy zwolnieniach indywidualnych.

Czytaj dalej

Ustalenie stosunku pracy

Pozew przeciwko umowie śmieciowej

W poszukiwaniu oszczędności częstokroć pracodawcy próbują ominąć przepisy prawa. Zwykle polega to na niezgodnym z prawem zatrudnianiu osób na tzw. umowy śmieciowe. Jeżeli jednak warunki zatrudnienia odpowiadają stosunkowi pracy zaś na piśmie zawarta jest tylko umowa zlecenia lub umowa o dzieło, wówczas pracownikowi przysługuje powództwo o ustalenie stosunku pracy. Charakter tego powództwa ma na celu zapobieganie niezgodnemu z prawem zatrudnianiu na umowy cywilnoprawne. Wygrywając taki proces pracownik otrzymuje wszystkie korzyści wynikające z zatrudnienia na umowę o pracę. Jak w praktyce osiągnąć taki skutek?

Czytaj dalej

Mediacja w prawie cywilnym i gospodarczym

Mediacja jako sposób na zawarcie ugody w sprawie cywilnej i gospodarczej

Mediacja jest sposobem na polubowne i tańsze rozwiązywanie konfliktów także w sprawach cywilnych i gospodarczych. Jest możliwa do przeprowadzenia w każdej sprawie w której dopuszczalne jest zawarcie ugody. Ta metoda rozwiązywania sporów cywilnych i gospodarczych jest dobrowolna i poufna. Celem prowadzonej mediacji jest osiągnięcie porozumienia między spierającymi się stronami. W procesie tym pośredniczy mediator którego pozycja jest neutralna.  Wynik oraz przebieg mediacji zawsze zależy w całości od samych stron.

Czytaj dalej

Klauzula salwatoryjna

Dodatkowy element umowy cywilnoprawnej.

Swoboda zawierania umów daje umawiającym się stronom szereg możliwości pozwalających na kształtowanie treści łączącego ich stosunku prawnego. Jednym z dodatkowym postanowień umownych, jakie w treści umowy mogą zawrzeć strony jest tzw. klauzula salwatoryjna, czyli zastrzeżenie pozwalające na zachowanie w mocy pozostałych postanowień umowy, w sytuacji, kiedy nieważne okazują się jedynie niektóre z nich. Co ważne, klauzula salwatoryjna będzie skuteczna tylko wtedy, jeśli nieważne okażą się dodatkowe postanowienia umowne, a nie tzw. essentialia negotii, tj. elementy określające typ danej umowy, fundament konstytuujący daną umowę.

Czytaj dalej

Fundacja – podstawowe informacje

Czym jest fundacja i jak ją założyć?

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Takimi celami mogą być w szczególności: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundatorami (twórcami fundacji) mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne. Fundacje działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) i statutu.

Czytaj dalej

Czym jest rygor egzekucji?

Wszczęcie egzekucji przeciw dłużnikowi

W stosunkach zobowiązaniowych wierzyciel dąży najczęściej do tego, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoją wierzytelność w celu jej sprawnego wyegzekwowania od dłużnika. Jednym z takich zabezpieczeń jest instytucja rygoru egzekucyjnego, która pozwala na wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika w przypadku, gdy ten uchyla się od spełnienia swojego zobowiązania. Dokument, w którym dłużnik jest poddawany rygorowi egzekucji, czy to przymusowo, czy dobrowolnie, stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym, pozwalającym na wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Rygor egzekucji pozwala bowiem na wyegzekwowanie świadczenia od dłużnika z wykorzystaniem przymusu państwowego w postaci postępowania przed komornikiem.

Czytaj dalej

Stosunek pracy i umowa o pracę

Umowne i pozaumowne nawiązanie stosunku pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Co istotne to, że każde zatrudnienie w powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu wyżej opisanych warunków wykonywania pracy.

Czytaj dalej

Czym jest umowa leasingu?

Na przedmiot umowy leasingu składają się świadczenia obu stron, tj. finansującego (leasingodawcy) oraz korzystającego (leasingobiorcy). Świadczenie finansującego ma charakter majątkowy i polega na podjęciu działań w celu nabycia określonej rzeczy i oddania jej korzystającemu do używania lub używania i pobierania pożytków. Czym innym jest w tym zakresie przedmiot umowy leasingu (świadczenie), a czym innym przedmiot samego świadczenia, którym może być tylko wskazana w umowie określona rzecz.

Czytaj dalej

Mediacja w prawie rodzinnym

Mediacja jako sposób na szybsze załatwienie sprawy rodzinnej

Mediacja jest sposobem na polubowne i tańsze rozwiązywanie konfliktów w sprawach rodzinnych. W procesie tym udział biorą skonfliktowane strony oraz mediator.  Ta metoda rozwiązywania sporów rodzinnych jest całkowicie dobrowolna i cechuje się przede wszystkim poufnością. Celem mediacji jest doprowadzenie do porozumienia między skłóconymi stronami. Pośredniczy w tym neutralny mediator jednakże jej wynik oraz przebieg zależy w całości od samych stron. To w ich rękach spoczywa decyzja o rozpoczęciu mediacji oraz o tematach jakie będą poruszane w jej toku.

Czytaj dalej