Stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółek kapitałowych

Czy jest możliwe?

W toku działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej może zdarzyć się sytuacja, że walne zgromadzenie uchwali uchwałę która będzie sprzeczna z ustawą. Co w takim przypadku? Otóż w takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia do sądu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, które jest jednym z rodzajów powództwa o ustalenie. Kto jednak może złożyć takie powództwo? Jaki jest termin do wniesienia powództwa? Jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby możliwym było żądanie stwierdzenie nieważności uchwały? W niniejszym artykule odpowiem na te pytania.

Czytaj dalej

Postępowanie nakazowe

Sposób na szybsze odzyskanie należności przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą się liczyć z faktem, że mogą spotkać nieuczciwego kontrahenta, który nie rozliczy się finansowo z wykonanej usługi. Z tego względu powstaje zaległość w zapłacie, którą jako przedsiębiorcy (z uwagi na płynność finansową) chcemy jak najszybciej odzyskać. Swoje pieniądze możemy otrzymać w szybki sposób dzięki postępowaniu nakazowym. Dlatego też warto wiedzieć jakie warunki należy spełnić, aby Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Czytaj dalej

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Najważniejsze informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z spółek kapitałowych, regulowanych przez Kodeks spółek handlowych. W odróżnieniu od spółek osobowych, których działalność oparta jest na wspólnikach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opiera swoją działalność na kapitale. Spółka ta jest często wybierana jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej jednak chcąc założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy spełnić wiele wymogów ustawowych. Dopiero spełnienie warunków stawianych przez regulacje prawne umożliwi założenie i zarejestrowanie spółki.

Czytaj dalej

Zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy wspólnicy odpowiadają za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

W poprzedniej publikacji został omówiony temat odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki osobowej. W niniejszym artykule natomiast zostanie przedstawiona odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zaliczana jest do tzw. spółek kapitałowych wraz z prostą spółką akcyjną oraz spółką akcyjną. W odróżnieniu od spółek osobowych, których działalność opiera się na wspólnikach, spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz inne spółki kapitałowe) działa na podstawie kapitału. W związku z tym występuje znacząca różnica pomiędzy odpowiedzialnością wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólników spółek osobowych.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych

Czy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność ?

Regulacje Kodeksu spółek handlowych przewidują dwie grupy spółek. Do pierwszej z nich, a więc spółek osobowych należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowa – akcyjna. Natomiast drugą grupę tworzą spółki kapitałowe, a tj.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółka akcyjna. Niemniej jednak regulacje prawne przewidują znacznie większy zakres odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych.

Czytaj dalej

Pomoc de minimis

Czym jest pomoc de minimis i komu przysługuje

Pomoc de minimis jest to rodzaj wsparcia publicznego, które jest udzielane na podstawie programu pomocowego, lub pomocy indywidualnej dla przedsiębiorców. Państwo udziela wsparcia firmom małym oraz średnim. Nazwa de minimis pochodzi od łacińskiego de minimis non curat lex. Jest to norma prawa rzymskiego, według której prawo nie powinno się troszczyć o drobiazgi. Pomoc de minimis jest na tyle drobna, że nie powoduje ingerencji w rynek, nie zaburza ogólnie funkcjonującej całości. Inaczej mówiąc – dotacje nie zachwieją równowagą w handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, gdyż nie tworzą one zbytniej przewagi beneficjenta nad innymi przedsiębiorcami.

Czytaj dalej

Mediacja w prawie cywilnym i gospodarczym

Mediacja jako sposób na zawarcie ugody w sprawie cywilnej i gospodarczej

Mediacja jest sposobem na polubowne i tańsze rozwiązywanie konfliktów także w sprawach cywilnych i gospodarczych. Jest możliwa do przeprowadzenia w każdej sprawie w której dopuszczalne jest zawarcie ugody. Ta metoda rozwiązywania sporów cywilnych i gospodarczych jest dobrowolna i poufna. Celem prowadzonej mediacji jest osiągnięcie porozumienia między spierającymi się stronami. W procesie tym pośredniczy mediator którego pozycja jest neutralna.  Wynik oraz przebieg mediacji zawsze zależy w całości od samych stron.

Czytaj dalej

Sukcesja firmy rodzinnej

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii „w CEIDG jest ok. 230 tys. osób, które rozpoczęły działalność na początku lat 90. i mają obecnie ponad 65 lat”. Po śmierci, ich firmy zostaną wykreślone z tej ewidencji. Spowoduje to szereg komplikacji i problemów prawnych i organizacyjnych. Przestaną obowiązywać umowy, decyzje administracyjne i zezwolenia stracą moc zaś pracownikom będzie trzeba wypłacić odprawy. Skutkiem tego będzie także wypowiedzenie umów kredytowych lub leasingowych. Stracą także moc wypracowane przez lata porozumienia handlowe, które zapewniały firmie korzystne rabaty itp. Nie zawsze jednak musi tak być. Nowe prawo przewiduje ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, czyli osoby która po śmierci przedsiębiorcy będzie kontynuowała jego biznes.

Czytaj dalej

Zmiana siedziby spółki z o.o.

Jak zmienić adres spółki z o.o.

Czy innym jest określenie siedziby spółki a czy innym jej adres. Co do zasady, zgodne z kodeksem cywilnym, siedzibą osoby prawnej, a więc także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Zatem siedzibą spółki będzie określone w umowie miasto np. Kraków, Częstochowa, Przemyśl. Nie ma przeszkód aby siedzibą była także wieś. Adres siedziby stanowi zaś doprecyzowanie tej lokalizacji. Adres siedziby spółki to najczęściej miasto oraz ulica z numerem, lub jak w przypadku wsi – nazwa wsi i numer domu.

Czytaj dalej

Rezygnacja jednoosobowego zarządu w spółce z o.o.

Nowe przepisy od 1 marca 2019 r.

Sprawowanie funkcji członka zarządu a także prezesa jest dobrowolne. Zarówno w spółce akcyjnej jak i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w fundacji lub stowarzyszeniu rezygnacja z pełnionej funkcji może nastąpić w dowolnym czasie. Czasem jednak może dojść do sytuacji gdzie rezygnuje cały zarząd lub ostatni jego członek. Taki stan rzeczy może powodować liczne komplikacje gdyż organizacja nie posiada osób uprawnionych do reprezentacji. Od 1 marca 2019 r. obowiązuje nowa regulacja która przewiduje szczegółową procedurę rezygnacji wszystkich członków zarządu jednocześnie lub ostatniego członka. Omawiane tu przeze mnie procedury dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj dalej