Nieopłacona faktura

Jak dochodzić należności wobec nieuczciwego kontrahenta?

W trakcie prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą natrafić na swojej drodze nieuczciwego kontrahenta. Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, w której to mimo wykonania umowy przez jedną ze stron, druga nie opłaca faktury. Telefony, maile oraz inne próby kontaktu nie dają żadnego rezultatu, a przedsiębiorca zmuszony jest dochodzić swojej należności w postępowaniu sądowym, a następnie egzekucyjnym. Niemniej jednak dochodzenie należności z tytułu nieopłaconej faktury nie zawsze jest prostym zadaniem.

Czytaj dalej

Kurator spółki z ograniczoną odpowiedzialności

W jakich sytuacjach należy powołać kuratora osoby prawnej?

Konstrukcja osoby prawnej (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) powoduje, że w przypadku braków w składzie jej organów (w szczególności zarządu), nie może być ona reprezentowana i nie może prowadzić swoich spraw. W takich sytuacjach Kodeks cywilny przewiduje, wymóg ustanowienia kuratora dla osoby prawnej przez sąd rejestrowy. W takim przypadku nasuwa się pytanie jakie uprawnienia przysługują kuratorowi i na jak jaki czas może on zostać ustanowiony?

Czytaj dalej

Czy spółkę jawną można rozwiązać bez likwidacji?

Rozwiązanie spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej powinno nastąpić gdy zaistnieje jakakolwiek przyczyna  rozwiązania spółki. Jej celem ściągnięcie wierzytelności, spieniężenie jej majątku oraz zakończenie bieżącej działalności spółki. Niniejszy artykuł przedstawi podstawowe informacje dotyczące rozwiązania spółki bez konieczności jej likwidacji. Informacje te są szczególnie istotne z perspektywy wspólników, którzy chcąc w sprawny sposób zakończyć działalność spółki jawnej.

Czytaj dalej

Stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółek kapitałowych

Czy jest możliwe?

W toku działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej może zdarzyć się sytuacja, że walne zgromadzenie uchwali uchwałę która będzie sprzeczna z ustawą. Co w takim przypadku? Otóż w takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia do sądu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, które jest jednym z rodzajów powództwa o ustalenie. Kto jednak może złożyć takie powództwo? Jaki jest termin do wniesienia powództwa? Jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby możliwym było żądanie stwierdzenie nieważności uchwały? W niniejszym artykule odpowiem na te pytania.

Czytaj dalej

Postępowanie nakazowe

Sposób na szybsze odzyskanie należności przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą się liczyć z faktem, że mogą spotkać nieuczciwego kontrahenta, który nie rozliczy się finansowo z wykonanej usługi. Z tego względu powstaje zaległość w zapłacie, którą jako przedsiębiorcy (z uwagi na płynność finansową) chcemy jak najszybciej odzyskać. Swoje pieniądze możemy otrzymać w szybki sposób dzięki postępowaniu nakazowym. Dlatego też warto wiedzieć jakie warunki należy spełnić, aby Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Czytaj dalej

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Najważniejsze informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z spółek kapitałowych, regulowanych przez Kodeks spółek handlowych. W odróżnieniu od spółek osobowych, których działalność oparta jest na wspólnikach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opiera swoją działalność na kapitale. Spółka ta jest często wybierana jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej jednak chcąc założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy spełnić wiele wymogów ustawowych. Dopiero spełnienie warunków stawianych przez regulacje prawne umożliwi założenie i zarejestrowanie spółki.

Czytaj dalej

Zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy wspólnicy odpowiadają za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

W poprzedniej publikacji został omówiony temat odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki osobowej. W niniejszym artykule natomiast zostanie przedstawiona odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zaliczana jest do tzw. spółek kapitałowych wraz z prostą spółką akcyjną oraz spółką akcyjną. W odróżnieniu od spółek osobowych, których działalność opiera się na wspólnikach, spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz inne spółki kapitałowe) działa na podstawie kapitału. W związku z tym występuje znacząca różnica pomiędzy odpowiedzialnością wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólników spółek osobowych.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych

Czy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność ?

Regulacje Kodeksu spółek handlowych przewidują dwie grupy spółek. Do pierwszej z nich, a więc spółek osobowych należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowa – akcyjna. Natomiast drugą grupę tworzą spółki kapitałowe, a tj.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółka akcyjna. Niemniej jednak regulacje prawne przewidują znacznie większy zakres odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych.

Czytaj dalej

Pomoc de minimis

Czym jest pomoc de minimis i komu przysługuje

Pomoc de minimis jest to rodzaj wsparcia publicznego, które jest udzielane na podstawie programu pomocowego, lub pomocy indywidualnej dla przedsiębiorców. Państwo udziela wsparcia firmom małym oraz średnim. Nazwa de minimis pochodzi od łacińskiego de minimis non curat lex. Jest to norma prawa rzymskiego, według której prawo nie powinno się troszczyć o drobiazgi. Pomoc de minimis jest na tyle drobna, że nie powoduje ingerencji w rynek, nie zaburza ogólnie funkcjonującej całości. Inaczej mówiąc – dotacje nie zachwieją równowagą w handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, gdyż nie tworzą one zbytniej przewagi beneficjenta nad innymi przedsiębiorcami.

Czytaj dalej

Mediacja w prawie cywilnym i gospodarczym

Mediacja jako sposób na zawarcie ugody w sprawie cywilnej i gospodarczej

Mediacja jest sposobem na polubowne i tańsze rozwiązywanie konfliktów także w sprawach cywilnych i gospodarczych. Jest możliwa do przeprowadzenia w każdej sprawie w której dopuszczalne jest zawarcie ugody. Ta metoda rozwiązywania sporów cywilnych i gospodarczych jest dobrowolna i poufna. Celem prowadzonej mediacji jest osiągnięcie porozumienia między spierającymi się stronami. W procesie tym pośredniczy mediator którego pozycja jest neutralna.  Wynik oraz przebieg mediacji zawsze zależy w całości od samych stron.

Czytaj dalej