Porady i sprawy sądowe

Pomoc świadczona przez moją Kancelarię obejmuje najczęściej następujące sprawy:

 • rozwody,
 • podział majątku po rozwodzie,
 • kontakty z dziećmi i władza rodzicielska,
 • alimenty,
 • przysposobienie (adopcja).

W ramach pomocy oferuję:

 • porady prawne
 • prowadzenie sprawy w sądzie
 • udział w mediacjach
 • napisanie pisma procesowego
 • sporządzenie porozumienia ugodowego
 • napisanie pozwu, apelacji, zażalenia

Klient ma zapewnioną pełną dyskrecję oraz zaangażowanie prawnika w powierzone sprawy.

Rozwody i separacje

Prowadzę sprawy rozwodowe i reprezentuję małżonków przed Sądem. Prowadzę sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie oraz bez orzekania na zgodny wniosek małżonków. Pomoc prawna obejmuje wszelkie aspekty związane z rozstrzygnięciami wyroku rozwodowego:

 • ustalenie winy za rozkład pożycia
 • wspólne mieszkanie małżonków po rozwodzie
 • podział majątku wspólnego
 • kontakty i władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi
 • alimenty na dziecko lub małżonka

Podział majątku wspólnego

Bywa, iż po stosunkowo łatwym uzyskaniu rozwodu, małżonków czeka bardzo trudna sprawa o podział majątku. Wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia o rozwodzie, ustaje między małżonkami ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej. Od tej chwili każdy z małżonków może domagać się zniesienia współwłasności. Jest to proces który można załatwić w formie umowy lub sądowo. Istnieje także możliwość podziału majątku w trakcie trwania małżeństwa. Każde z tych rozstrzygnięć wymaga odpowiedniego przygotowania i stosownej wiedzy prawniczej.

W ramach mojej działalności prawniczej oferuję:

 • sporządzenie wniosku do sądu o zniesienie współwłasności
 • przygotowanie warunków i zapisów umowy o zniesienie współwłasności
 • porady prawne w małżeńskich sprawach majątkowych
 • zawezwanie do próby ugodowej

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Prowadzę sprawy z zakresu prawa opiekuńczego dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej oraz wykonywania kontaktów z dzieckiem. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi są szczególnie delikatne z uwagi na konieczność uwzględniania na każdym ich etapie dobra dziecka.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

 • przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu)
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W ramach opisanych powyżej Kancelaria oferuje:

 • porady prawne,
 • sprawy sądowe,
 • wnioski o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem,
 • wnioski przymusowe odebranie,
 • pisma urzędowe, sądowe,
 • wnioski o ubezwłasnowolnienie,
 • wnioski o przymusowe leczenie,

Prowadzenie spraw sądowych o alimenty

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Możliwe jest uzyskanie alimentów po rozwodzie, separacji jak i od ojca nie będącego małżonkiem. Prowadzimy także sprawy o alimenty na rzecz dziecka poczętego wraz z ustaleniem ojcostwa.

Kancelaria cechuje się wyjątkowym podejściem do spraw Klientów. Podczas prowadzenia spraw o alimenty zwracamy szczególną uwagę na szybkie zakończenie sprawy i uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta. W związku z częstymi przypadkami niezaspokajania potrzeb dzieci przez drugiego rodzica wiele spraw zawiera wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Daje to możliwość ściągania alimentów jeszcze przed formalnym zakończeniem procesu. Dzięki temu potrzeby dziecka mogą zostać zaspokojone w niedługim czasie od wniesienia sprawy do sądu.

Pomoc prawna w sprawach o przysposobienie

Przysposobienie, czyli adopcja następuje na drodze sądowej. Z uwagi na mnogość możliwości przysposobienia dziecka, materia ta bywa często bardzo skomplikowana i niejasna. W ramach praktyki prawniczej oferuję pełne wsparcie procesu adopcyjnego, począwszy od porady prawnej a skończywszy na reprezentacji przed sądem.

W ramach pomocy w sprawach o przysposobienie oferuję:

 • porady prawne
 • reprezentację w sądzie
 • sporządzanie pism

Dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu Klient oszczędza czas i pieniądze, ponadto zdobywa szczegółowe informacje odnośnie procesu adopcyjnego, co pozwala na precyzyjne określenie celu i kierunku działania. Pomoc prawna świadczona jest z zachowaniem pełnej dyskrecji oraz z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.