Statut organizacji pożytku publicznego cz. III

Jakie wymogi ustawowe należy spełnić aby uzyskać status pożytku publicznego?

W dwóch poprzednich artykułach opisałem uprawnienia i obowiązki organizacji pożytku publicznego na tle przepisów ustawowych. Niemniej jednak aby uzyskać status pożytku publicznego, a co za tym idzie uprawnienia i obowiązki związane z tym statusem, należy spełnić szereg ustawowych wymogów. Dopiero po ich spełnieniu organizacja pozarządowa może złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego, celem uzyskania statusu pożytku publicznego. Są to nie tylko czysto formalne kwestie, ale również merytoryczne związane bezpośrednio z rodzajem dotychczasowej działalności danej organizacji.

Czytaj dalej

Statut organizacji pożytku publicznego cz. II

Uprawnienia

W poprzednim artykule opisałem jakie obowiązki, na tle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ciążą na organizacjach posiadających statut pożytku publicznego. W niniejszym artykule zaś poruszę temat uprawnień jakie przysługują takim organizacjom. Warto zauważyć, że to właśnie dla nich organizację pozarządowe (a więc stowarzyszenia i fundację) starają się uzyskać status pożytku publicznego, w szczególności ze względu możliwość uzyskania przez nie zwolnień podatkowych oraz środków finansowych z podatku fizycznego od osób fizycznych.

Czytaj dalej

Statut organizacji pożytku publicznego cz. I

Obowiązki

Organizacje pożytku publicznego to organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia bądź fundacje), osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, które na podstawie przepisów ustawowych uzyskały statut pożytku publicznego. Niemniej jednak aby organizacja uzyskała status pożytku publicznego musi spełnić szereg wymogów stawianych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dzięki ich spełnieniu taka organizacja uzyskując statut pożytku publicznego jednocześnie zyskuje także liczne obowiązki i uprawnienia. Niniejszy artykuł, stanowiący pierwszą część serii artykułów o organizacja pożytku publicznego skupi się na obowiązkach związanych z uzyskaniem takiego statusu przez organizację.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie zwykłe a rejestrowe – różnice

Formy prowadzenia działalności pożytku publicznego

Wiele osób zastanawia się jak rozpocząć prowadzenie zorganizowanej działalności pożytku publicznego. Najpopularniejszymi formami takiej działalności są stowarzyszenia oraz fundacje. W tym artykule przyjrzymy się bliżej stowarzyszeniom, a w szczególności różnicą pomiędzy stowarzyszeniem rejestrowym a zwykłym. Stowarzyszenie jest prawno – organizacyjną formą, w której realizowana jest zagwarantowana przez konstytucję wolność swobodnego zrzeszania się. Zgodnie z art. 2 ustawy prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Innymi słowy stowarzyszenie to zrzeszenie powołane przez grupę ludzi, którzy mają wspólny cel lub podobne zainteresowania.

Czytaj dalej

Statut stowarzyszenia rejestrowego

Co powinien zawierać?

Coraz więcej osób w naszym kraju podejmuje różnego rodzaju aktywności w tzw. trzecim sektorze. Jedną z form prowadzenia takiej aktywności jest stowarzyszenie. Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenie zwykłe i rejestrowe. Ta publikacja dotyczy stowarzyszenia rejestrowego a w szczególności jego statutu.

Czytaj dalej

Jak założyć fundację?

Akt fundacyjny, statut, rejestracja w KRS

Fundacja jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności charytatywnej. Jest to też organizacja pozarządowa której działalność ma realizować społeczno lub gospodarczo użyteczne cele. Tymi celami mogą być w szczególności: ochrona zdrowia, oświata, kultura i sztuka, pomoc społeczna lub np. ochrona środowiska. Katalog jest otwarty więc tak naprawdę w tym względzie ogranicza nasz tylko nasza wyobraźnia. Zakładanie fundacji zwykle zaczyna się od idei, ale od idei do do momentu faktycznego rozpoczęcia działalności, trzeba przejść przez kilka etapów. Jest to konieczne aby fundacja mogła uzyskać osobowość prawną.  Każda fundacja bowiem podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dopiero od chwili rejestracji może zacząć działalność.

Czytaj dalej