Czy można wyczyścić negatywną historię kredytową?

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie: BIK) jest instytucją, która przechowuje i przetwarza dane dotyczące zobowiązań wynikających m. in. z kredytów, pożyczek oraz kart kredytowych. Informacje te są następnie udostępniane przez banki, instytucje finansowej oraz pożyczkowe czy firmom ubezpieczeniowym, co pomaga im w ocenie ryzyka związanego z udzieleniem m. in. kredytu i pożyczki. W przypadku gdy w raporcie BIK danej osoby widnieje wiele niespłaconych zobowiązań, może jej nie zostać udzielona pożyczka bądź kredyt. W takim przypadku powstaje pytanie, czy można usunąć wpisy z BIK – u?

Zasady czasowe przetwarzania danych osobowych

W praktyce nie jest możliwe samodzielne „wyczyszczenie” raportu BIK.
W tym zakresie bowiem są nałożone pewne zasady nałożone przez przepisy prawa bankowego, których nie można pominąć.

Możliwość przetwarzania danych osobowych przez BIK jest bowiem ograniczona zakresem czasowym. Przy terminowej spłacie zobowiązania dane kredytobiorcy bądź pożyczkobiorcy są widoczne w raporcie wyłącznie wtedy gdy wyraził na to zgodę na piśmie, bądź formie elektronicznej. Natomiast w przypadku, gdy osoba opóźnia się ze spłatą zobowiązania 60 dni, a następnie zaś upłynęło kolejnych 30 dni liczonych od dnia doręczenia tej osobie pisma zawierającego informacje o możliwość przetwarzania danych osobowych przez wierzyciela (najczęściej będzie to wezwanie do zapłaty), przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane nie dłużej niż 5 lat od dnia wygaśnięcia obowiązania (a więc w istocie od dnia jego spłaty).

Możliwość usunięcia wpisu

A więc zgodnie z powyżej wskazanymi informacjami w zasadzie, aby legalnie ingerować BIK muszą bardzo często upłynąć wskazane przez mnie wyżej terminy terminy. A zatem co możemy zrobić?

Po pierwsze musimy pobrać Raport BIK, a następnie szczegółowo zweryfikować swoją historię kredytową (uwzględniając również daty, w których to spłaciliśmy zobowiązanie). Gdy bowiem w naszym Raporcie dalej widnieją niespłacone zobowiązania, w praktyce okaże się nie możliwym usunięcie takiego wpisu.

Następnie musimy skierować reklamacje do instytucji finansowej, która odpowiada za negatywny wpis w Raporcie. Samodzielnie bowiem nie jesteśmy uprawnieni do wystąpienia do BIK, celem wykreślenia naszych wpisów z Raportu. Wyłącznie bowiem instytucja „odpowiadająca” za wpis będzie uprawniona do złożenia wniosku o jego usunięcie.

Dłużnik będzie mógł żądać usunięcia wpisu z BIK w sytuacji gdy:

  1. Spłaca zobowiązanie w terminie i chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w BIK.
  2. Był w zwłoce w spłacie zobowiązania, wtedy kiedy minęło 5 lat od spłaty „problematycznego” zobowiązania.
  3. Zauważył nieaktualne lub nieprawdziwe dane w Raporcie i chce je zmienić lub usunąć.