Odprawa pracownicza przy zwolnieniu indywidualnym. 

Kiedy zwalniany pracownik może domagać się dodatkowego wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna to świadczenie które przysługuje pracownikowi w przypadku zwolnień opartych o specjalne przepisy ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych. Możemy rozróżnić dwa rodzaje takich zwolnień które – indywidualne i grupowe. W każdym z tych przypadków pracownikom przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość uzależniona jest od stażu pracy i może stanowić nawet trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. W niniejszej publikacji zajmuję się problematyką odprawy pracowniczej przy zwolnieniach indywidualnych.

Czytaj dalej

Ustalenie stosunku pracy

Pozew przeciwko umowie śmieciowej

W poszukiwaniu oszczędności częstokroć pracodawcy próbują ominąć przepisy prawa. Zwykle polega to na niezgodnym z prawem zatrudnianiu osób na tzw. umowy śmieciowe. Jeżeli jednak warunki zatrudnienia odpowiadają stosunkowi pracy zaś na piśmie zawarta jest tylko umowa zlecenia lub umowa o dzieło, wówczas pracownikowi przysługuje powództwo o ustalenie stosunku pracy. Charakter tego powództwa ma na celu zapobieganie niezgodnemu z prawem zatrudnianiu na umowy cywilnoprawne. Wygrywając taki proces pracownik otrzymuje wszystkie korzyści wynikające z zatrudnienia na umowę o pracę. Jak w praktyce osiągnąć taki skutek?

Czytaj dalej

Stosunek pracy i umowa o pracę

Umowne i pozaumowne nawiązanie stosunku pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Co istotne to, że każde zatrudnienie w powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu wyżej opisanych warunków wykonywania pracy.

Czytaj dalej

Rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązania

Relacje pracownik – pracodawca

W niniejszej publikacji przedstawię i omówię ogólną charakterystykę i rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania oraz roszczenia pracownika w razie rozwiązania umowy niezgodnego z prawem. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa o pracę na czas nieokreślony. Pierwsza z nich, umowa na okres próby jest zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Taka umowa może być zawarta na okres maksymalnie trzech miesięcy. Umowa o pracę na czas określony to umowa terminowa co oznacza, że jest ona zawarta na z góry określony okres czasu. Prawo pracy przewiduje jednak że czwarta z kolei umowa na czas określony między tymi samymi osobami będzie automatycznie traktowana jako umowa bezterminowa. Podobnie będzie w sytuacji zatrudnienia pracownika powyżej trzydziestu trzech miesięcy. Umowa automatycznie zmieni się w umowę o pracę na czas nieokreślony, czyli umowę o pracę której termin zakończenia nie jest z góry przewidziany. Aby zakończyć taką umowę potrzebne jest jej wypowiedzenie.

Czytaj dalej

Mediacja w prawie pracy

Powodzie, pamiętaj o ugodzie!

Mediacja to forma polubownego rozwiązania sporu. Jest ona dopuszczalna także w sprawach z zakresu prawa pracy. Jest to bardzo szybka droga na końcu której nie ma strony przegranej. Terminy sądowe są często bardzo długie, szczególnie w dużych miastach. Dlatego w oczekiwaniu na rozprawę warto spróbować mediacji. Często stronom sporu udaje się dogadać jeszcze przed pierwszą rozprawą. Mediacja jest szansą na utrzymanie dobrych relacji między stronami. Pomimo istniejącego sporu zawarcie ugody przyczynia się do zachowania pozytywnego wrażenia i pozostawia lepsze odczucia.

Czytaj dalej

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

Odzyskanie zaległej wypłaty

W czerwcowym artykule pt. „Natychmiastowe zerwanie umowy przez pracownika” potwierdziłem, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą w sytuacji, w której pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia ciążących na nim obowiązków względem pracownika. Jako jeden z najczęściej występujących w praktyce przykładów  wskazuję właśnie brak wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia. Nie każdy jednak jest w stanie pozwolić sobie na podjęcie natychmiastowej decyzji o zmianie pracy. Dlatego nim podejmiemy tak radykalne, ostateczne kroki, warto podjąć próby tzw. polubownego rozwiązania problemu. Poniżej omawiam warte rozważenia możliwości konkretnych działań.

Czytaj dalej

Umowa o pracę na okres próbny

Garść (nie)oczywistych informacji

Umowa na okres próbny jest zawierana przez strony w celu sprawdzenia przez pracodawcę kwalifikacji nowego pracownika. Pracodawca może tym samym ocenić „przydatność” nowo zatrudnionego przed nawiązaniem stałego zatrudnienia. Jednocześnie, także pracownik ma szansę ocenić przekazane mu informacje o zakładzie pracy, warunkach pracy i płacy, organizacji pracy, miejsca pracy itp. Umowa ta umożliwia więc wzajemne poznanie się zawierających ją stron i weryfikację dokonanego przez nie wyboru.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Odszkodowanie – kiedy i dla kogo?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony to jeden z możliwych sposobów zakończenia stosunku pracy. Zgodnie jednak z przepisami Kodeksu Pracy owo wypowiedzenie musi spełniać pewne kryteria by było dokonane zgodnie z prawem. Dotyczy to zarówno wypowiedzenia umowy o pracę dokonywanego przez pracodawcę jak i przez pracownika. Ich niedochowanie niesie ze sobą konkretne konsekwencje, z którymi jako wypowiadający umowę o pracę – niezależnie od strony po której się znajdziemy –  powinniśmy się liczyć. W niniejszym artykule skupimy się jednak wyłącznie na konsekwencjach, które za niezgodne z prawem wypowiedzenie poniesie pracodawca.

Czytaj dalej

Koronawirus – zmiany dla pracowników

Praca zdalna, prawo do wynagrodzenia, zasiłek opiekuńczy

Uchwalona w dniu 2 marca 2020 r. specjalna ustawa ws. walki z koronawirusem określa m.in. zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem. Ustawa określa także zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. Występowanie zagrożenia epidemicznego i wprowadzenie nowych  regulacji prawnych bezpośrednio dotyka pracowników oraz pracodawców.

Czytaj dalej

Rozwiązywanie umów o pracę

Sposoby rozstania z pracodawcą

Prawo pracy przewiduje kilka trybów rozwiązywania umowy o pracę. Każdy z tych trybów ma określone warunki których należy przestrzegać. W tej publikacji przedstawię każdy z tych wariantów wraz z krótkim omówieniem jego charakterystycznych cech. Niezależnie czy mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę, kodeks pracy narzuca pewne normy które należy znać.

Czytaj dalej