Zapłata za szkodę

Oferta Kancelarii obejmuje dochodzenie odszkodowań. Uzyskujemy sprawiedliwe kwoty  świadczeń dla poszkodowanych. Dochodzimy zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i uszczerbek na zdrowiu. W ramach pomocy w sprawach odszkodowawczych oferujemy:

 • udział w procesie karnym w charakterze pełnomocnika,
 • prowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem,
 • sporządzenie i wniesienie pozwu do sądu,
 • udział w rozprawach i posiedzeniach,
 • zawarcie ugody przed sądem,
 • skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej,
 • roszczenia sprawcy wypadku od ubezpieczyciela.

Dochodzę należności z:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • błędów medycznych,
 • śmierci osoby najbliższej,
 • uszkodzenia mienia,
 • poślizgnięć, upadków,
 • pobić,
 • zalania mieszkania,
 • wypadku przy pracy i w drodze do pracy,
 • odszkodowania za zwolnienie z pracy.

Klient ma zapewnione pełne wsparcie prawne podczas całej procedury likwidacji szkody. Kancelaria oferuje atrakcyjne warunki cenowe łącznie z honorarium w formie prowizji od uzyskanych kwot.

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania z wypadków komunikacyjnych najczęściej związane jest z uzyskaniem należności z OC sprawcy. Z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku możemy dochodzić m.in. zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia, renty, utraconych dochodów. Oferuję kompleksową analizę sprawy oraz możliwość uzyskania pełnej rekompensaty poniesionych strat. W ramach współpracy praktyki prawniczej pomagam osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Pomoc polega na pełnym wsparciu prawnym w przygotowaniu procesu dochodzenia odszkodowania. Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych niejednokrotnie doznają uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz uszczerbku na zdrowiu. Za powyższe straty można domagać się stosownej rekompensaty pieniężnej. Można także dochodzić utraconych korzyści, które poszkodowany osiągnąłby gdyby nie wypadek.

Odszkodowania za uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia

Szkoda na osobie wiąże się z dochodzeniem odszkodowania za utratę zdrowia. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W następstwie wypadku i powstania szkody na osobie, można domagać się szeregu świadczeń.

Wszystkie z nich uregulowane są w Kodeksie cywilnym, który stanowi, iż świadczeniem takim może być między innymi:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – czyli za cierpienia, ból, negatywne odczucia oraz uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowanie poniesione koszty leczenia, rehabilitacji opieki, dojazdu do placówek leczniczych (również dla osób najbliższych poszkodowanego),
 • uzupełnienie zarobków, tzn. różnicy między zarobkami osiąganymi przed wypadkiem i po nim,
 • renta na zwiększone potrzeby w tym na przygotowanie do innego zawodu.

Odszkodowanie za śmierć najbliższych

Zajmuję się pomocą prawną w dochodzeniu należności za śmierć osoby najbliższej. Pomoc ta jest często niezbędna dla uzyskania sprawiedliwej kwoty odszkodowania. Usługa obejmuje pełne wsparcie prawne na etapie przedsądowym jak i podczas procesu sądowego. Wsparcie sądowe dotyczy zarówno procesu cywilnego jak i postępowania karnego.

Dzięki profesjonalnemu podejściu prawnika, Klient jest odciążony i nie musi angażować swojego czasu na sprawy formalne. Dobrze poprowadzona sprawa sądowa pozwala na szybkie i satysfakcjonujące rozwiązanie problemu. Szczególnie jeśli materią związaną ze sprawą jest temat tak delikatny jak śmierć osoby najbliższej.

Odszkodowania za błędy medyczne

W ramach praktyki prawniczej prowadzę postępowania odszkodowawcze skierowane przeciwko placówkom medycznym w ramach błędów w sztuce lekarskiej. Fachowa pomoc prawna pozwala na szybsze i kompleksowe uzyskanie wszelkich należności związanych z błędami medycznymi.

Dzięki doświadczeniu i praktyce nabytej podczas posiedzeń sądowych, Klient może liczyć na profesjonalne, rzetelne i pełne wsparcie prawne podczas prowadzenia sprawy. Pomoc prawna obejmuje zarówno postępowanie przedsądowe jak i  proces cywilny i karny.Wstępna analiza sprawy jest świadczona bezpłatnie.