Ekwiwalent pieniężny

Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje pracownikowi?

Zgodnie z zasadą unormowaną w Kodeksie pracy urlop powinien być wykorzystany w naturze. Wskazuje się bowiem, że regeneracja sił pracownika może zostać osiągnięta w formie urlopu. Natomiast zmiana urlopu  na ekwiwalent pieniężny jest możliwa wyłącznie w przypadku nie wykorzystania urlopu z powodu ustania stosunku pracy, a tj. jego rozwiązania lub wygaśnięcia.  A więc nie możliwe jest rozszerzenie katalogu zdarzeń, które prowadziłyby do wypłaty ekwiwalentu. Zatem kiedy i w jakiej wysokości ekwiwalent przysługuje pracownikowi?

Czytaj dalej

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia pracownikom

Jakie konsekwencja prawne grożą pracodawcy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany terminowi i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. A zatem jest to ustawowy obowiązek pracodawcy, którego uchybienie może narażać go na liczne, negatywne konsekwencje, nie tylko w zakresie konieczności wypłaty odsetek od wynagrodzenia. A zatem jakie konsekwencje prawne przewidziane są w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia, bądź jego nieterminowej wypłaty przez pracodawcę?

Czytaj dalej

Przejście zakładu pracy

Uprawnienia pracownika

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę powoduje  wystąpienie wiele skutków prawnych na gruncie prawa pracy. Przede wszystkim podmiot nabywający zakład pracy wstępuje w stosunki pracy z osobami zatrudnionymi w przejmowanym zakładzie pracy. Skutek ten następuje z mocy prawa. W związku z tym powstaje szereg zagadnień związanych z uprawnieniami pracowników oraz obowiązków pracodawcy.

Czytaj dalej

Roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika

Terminy przedawnienia

Art. 291 § 2 Kodeksu pracy reguluje zasady dotyczące terminu przedawnienia roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Wedle wyżej wskazanego przepisu roszczenia to przedawnia się z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Wydaje się zatem, że Kodeks pracy reguluje jasne zasady w tym zakresie. Niemniej jednak, praktyka i doktryna wypracowała wyjątki od powyższej zasady.

Czytaj dalej

Czym jest umowa o zakazie konkurencji?

Ograniczenie zasady swobody nawiązania stosunku pracy

Kodeks pracy przewiduje zasadę swobodę nawiązania stosunku pracy, która umożliwia pracownikowi nieskrępowany wybór miejsca i rodzaju pracy. Pracodawca ma jednak możliwość ograniczenie tej zasady poprzez ustanowienie zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej, który został uregulowany w Kodeksie pracy. W ten sposób pracodawca chroni swoje interesy, nie tylko czasie trwania stosunku pracy jak i również po jego ustaniu, albowiem umowa o zakazie konkurencji może rozciągać się również na okres po ustaniu stosunku pracy.

Czytaj dalej

Koszty szkolenia pracownika

Czy pracodawca może domagać się zwrotu kosztów szkolenia ?

Pracodawca chcąc posiadać wykwalifikowanych pracowników powinien podnosić ich kwalifikację zawodowe. Może to zrobić poprzez dofinansowanie szkoleń lub kursów, które pozwolą pracownikom zdobyć niezbędną wiedzę lub ją uzupełnić. Dzięki temu pracownik zdobywa nowe kompetencję oraz umiejętności, które pozwolą nie tylko na rozwój osobisty pracownika, ale również firmy. Szkolenia mogą być odbywane zarówno w wewnątrz danej firmy jak i być przeprowadzane przez wyspecjalizowane do tego firmy szkoleniowe. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może odbyć się zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i za jego zgodą. Niemniej jednak po stronie pracodawcy istnieje obawa, że wydając fundusze na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika, ten po szkoleniu zwolni się. Dlatego istotnym jest odpowiedzenie na pytanie czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych takiej sytuacji pracodawca będzie mógł się ubiegać o zwrot kosztów szkolenia od pracownika ?

Czytaj dalej