Jak dochodzić należności wobec nieuczciwego kontrahenta?

W trakcie prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą natrafić na swojej drodze nieuczciwego kontrahenta. Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, w której to mimo wykonania umowy przez jedną ze stron, druga nie opłaca faktury. Telefony, maile oraz inne próby kontaktu nie dają żadnego rezultatu, a przedsiębiorca zmuszony jest dochodzić swojej należności w postępowaniu sądowym, a następnie egzekucyjnym. Niemniej jednak dochodzenie należności z tytułu nieopłaconej faktury nie zawsze jest prostym zadaniem.

Faktura jako dowód

Przede wszystkim zwrócić uwagę należy, że faktura nie zawsze będzie dowodem wystarczającym w ewentualnym procesie. Jak wskazuje się powszechnie, oparcie swojego żądania wyłącznie na niepodpisanej fakturze, może być niewystarczającym dowodem na udowodnienie faktu zawarcia umowy, terminu zapłaty oraz wymagalności roszczenia

Zatem mimo posiadania faktury, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić fakt, że łączyła go z nieuczciwym kontrahentem umowa, na mocy której została wystawiona faktura. Oczywiście Kodeks cywilny umożliwia w tym zakresie zawieranie umów ustnych, a więc sam fakt niezawarcia umowy w formie pisemnie nie będzie uniemożliwiał dochodzenia należności. W praktyce gospodarczej, bowiem wiele przedsiębiorstw współpracuje ze sobą na warunkach stałe współpracy gospodarczej nie zawierając pisemnych umów. Niemniej jednak ważnym jest, aby przedsiębiorcy w takiej sytuacji posiadali jakiekolwiek dowody świadczące o tym, że faktycznie umowa została zawarta (np. wiadomości sms, wiadomości na komunikatorach społecznościowych czy maile).

Dochodzenie roszczenia

Pierwszym krokiem w dochodzeniu należności z tytułu nieopłaconej faktury powinno być skierowanie do nieuczciwego kontrahenta pisemnego wezwania do zapłaty. Oczywiście jak wskazuje się w orzecznictwie, już doręczenie samej faktury można traktować jako wezwanie do zapłaty. Niemniej celem zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy, powinno być skierowanie przez niego do kontrahenta pisma. W wezwaniu powinniśmy wskazać kwoty, których żądamy oraz termin zapłaty tak, aby określić moment, od którego należy naliczać odsetki za opóźnienie.

Jeśli zaś pismo okaże się bezskuteczne, przedsiębiorca będzie zmuszony wystąpić na drogę postępowania sądowego. W tym jednak miejscu warto wspomnieć, że kierując pozew, przedsiębiorca powinien zastanowić się w jakim „trybie” żądać rozpoznania sprawy. W przypadku bowiem gdy przedsiębiorca dysponuje podpisaną przez dłużnika fakturą, może skierować żądanie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Podpisana faktura jest traktowana jako zaakceptowany przez dłużnika rachunek.

Wydanie zaś przed sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym ma wiele korzyści. Przede wszystkim nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Ponadto, mimo że pozwanemu przysługuje środek zaskarżenia w postaci, zarzutów od nakazu zapłaty, to nie mają one skutku anulacyjnego (jak w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym).