W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem?

W przypadku gdy małżeństwo bądź para mają dziecko, powstaje konieczność uregulowania kontaktów z dzieckiem rodzica, który nie zamieszkuje z nim. Niejednokrotnie w tym zakresie dochodzi do sporów i w ostateczności koniecznym jest ustalenie kontaktów z dzieckiem w postępowaniu sądowym. Z tego względu warto przyjrzeć się bliżej temu tematowi, a w szczególności warto  odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można uregulować kontakt z dzieckiem?

Zasady kontaktów z dzieckiem

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują jasno, iż kontakty z dzieckiem nie są wyłącznie prawem ale i obowiązkiem. Za kontakty z dzieckiem zaś w szczególności uznaje się przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuję zasady jakimi powinni kierować się rodzice przy ustaleniu kontaktów z dzieckiem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, iż jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika, że fakt przebywania dziecka u jednego z rodziców nie przesądza o tym że może samodzielnie decydować o sposobie utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem. A zatem określenie kontaktów powinno zostać określone przez rodziców wspólnie. Co więcej, rodzice zmuszeni są również uwzględniać wolę dziecka. Przy uregulowaniu kontaktów rodzice muszą również kierować się również dobrem dziecka. Pod pojęciem dobro dziecka należy brać indywidualną ocenę dziecka, która uwzględnia jego wiek, płeć stan zdrowia, cechy charakteru czy wrażliwość psychiczną.

W jaki sposób ustalić kontakty z dzieckiem?

Pierwszą możliwość uregulowania kontaktów jest rozwiązanie polubowne, a wiec zawarcie stosownego porozumienie, które może zarówno szczegółowo określać sposób wykonywania kontaktów, jak i może zawierać ogólne sformułowania  Jest to najszybsze oraz najtańsze rozwiązanie.

W razie braku możliwości ustalenia kontaktów (co zdarza się niestety często) rodzicom pozostaje droga sądowa. W takim przypadku koniecznym jest złożenie wniosku do sądu. We wniosku wskazać należy w jaki sposób żądamy ustalenia kontaktów z dzieckiem, a więc ich częstotliwość, miejsca wykonania, formę kontaktów z dzieckiem (a więc np. czy mają odbywać się osobiście czy telefonicznie,  bądź czy kontakty maja odbywać się przy uczestnictwie osób trzecich). Co ważne, aby rodzic miał zapewnione kontakty z dzieckiem już w trakcie postępowania (które może trwać miesiącami) można złożyć wniosek o zabezpieczenie wykonywania kontaktów.