Statut organizacji pożytku publicznego cz. III

Jakie wymogi ustawowe należy spełnić aby uzyskać status pożytku publicznego?

W dwóch poprzednich artykułach opisałem uprawnienia i obowiązki organizacji pożytku publicznego na tle przepisów ustawowych. Niemniej jednak aby uzyskać status pożytku publicznego, a co za tym idzie uprawnienia i obowiązki związane z tym statusem, należy spełnić szereg ustawowych wymogów. Dopiero po ich spełnieniu organizacja pozarządowa może złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego, celem uzyskania statusu pożytku publicznego. Są to nie tylko czysto formalne kwestie, ale również merytoryczne związane bezpośrednio z rodzajem dotychczasowej działalności danej organizacji.

Czytaj dalej

Statut organizacji pożytku publicznego cz. II

Uprawnienia

W poprzednim artykule opisałem jakie obowiązki, na tle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ciążą na organizacjach posiadających statut pożytku publicznego. W niniejszym artykule zaś poruszę temat uprawnień jakie przysługują takim organizacjom. Warto zauważyć, że to właśnie dla nich organizację pozarządowe (a więc stowarzyszenia i fundację) starają się uzyskać status pożytku publicznego, w szczególności ze względu możliwość uzyskania przez nie zwolnień podatkowych oraz środków finansowych z podatku fizycznego od osób fizycznych.

Czytaj dalej

Statut organizacji pożytku publicznego cz. I

Obowiązki

Organizacje pożytku publicznego to organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia bądź fundacje), osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, które na podstawie przepisów ustawowych uzyskały statut pożytku publicznego. Niemniej jednak aby organizacja uzyskała status pożytku publicznego musi spełnić szereg wymogów stawianych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dzięki ich spełnieniu taka organizacja uzyskując statut pożytku publicznego jednocześnie zyskuje także liczne obowiązki i uprawnienia. Niniejszy artykuł, stanowiący pierwszą część serii artykułów o organizacja pożytku publicznego skupi się na obowiązkach związanych z uzyskaniem takiego statusu przez organizację.

Czytaj dalej

Czy cudzoziemcy mogą założyć stowarzyszenie?

Zrzeszanie się cudzoziemców

Ustawa prawo o stowarzyszeniach co do zasady umożliwia  cudzoziemcom prawo zrzeszania się w stowarzyszenia. Co ważne, ustawa jako cudzoziemców uznaje nie tylko osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, lecz również bezpaństwowców.  Niemniej jednak, ustawa wprowadza pewne ograniczenia dotyczące cudzoziemców ze względów na to czy zamieszkują oni na terenie Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej