Czy zobowiązania podatkowe i należności z tytułu składek ZUS zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu?

Podstawowe informacje

Zgodnie z Ordynacją podatkową oraz Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych na majątku nieruchomym dłużnika (w tym na użytkowaniu wieczystym bądź spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu) może zostać ustanowiona hipoteka przymusowa. Hipoteka przymusowa jest wpisywana do księgi wieczystej przez Sąd na wniosek ZUS – u bądź właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie decyzji administracyjnej określającej wysokość zobowiązania. Niemniej jednak czy zabezpieczenie wyżej wymienionych zobowiązań publicznoprawnych zmienia zasady dotyczące ich przedawnienia?

Czytaj dalej