Prowadzenie spraw spadkowych

Świadczę usługi prawne we wszelkich sprawach spadkowych. Pomoc obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentacja przed sądami i urzędami,
 • sporządzanie projektów pism, umów i innych aktów prawnych.

Najczęściej prowadzone sprawy spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia,
 • odrzucenie spadku.

Zachowek

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego która ma chronić osoby najbliższe zmarłemu przed pozbawieniem ich korzyści ze spadku.

Dochodzenie zachowku jest ograniczone terminem, który wynosi lat pięć. Liczy się go jednak odmiennie w stosunku do spraw gdzie dziedziczenie następuje z ustawy jak i z testamentu.  Istotną kwestią jest także ustalenie czy uprawniony nie był wcześniej obdarowany przez spadkodawcę, bowiem okoliczność ta może mieć wpływ na wysokość zachowku. Przed wytoczeniem procesu sądowego należy uzyskać poradę prawną, która pozwoli dokładnie i szczegółowo ocenić szansę na pomyślny wynik w sprawie.

Zachowek przysługuje w wysokości połowy wartości udziału spadkowego jaki osoby te otrzymałyby dziedzicząc wedle przepisów ustawowych. Jednakże Kodeks cywilny przewiduje od  tej zasady jeden wyjątek. Jeżeli uprawniony do uzyskania zachowku jest trwale niezdolny do pracy (np. z powodu ciężkiej,  nieuleczalnej choroby) albo jeżeli zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki etc. spadkodawcy) uprawniony do zachowku jest małoletni – zachowek przysługuje w wysokości dwóch trzecich wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku jest czasami jedyną formą uniknięcia dziedziczenia długów po zmarłym. Takie zachowanie spadkobiercy powoduje, iż traktuje się go tak jakby sam nie dożył śmierci spadkodawcy.

W sytuacji kiedy dziecko jest małoletnie, aby móc odrzucić spadek w jego imieniu, rodzic musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Podobnie jak w sprawach o zachowek, odrzucenie spadku jest ograniczone terminem, po którego przekroczeniu dokonanie tej czynności będzie niemożliwe. W ramach praktyki zawodowej zajmuję się bieżącym poradnictwem prawnym w zakresie problematyki spadkowej.

Podział majątku po śmierci zmarłego

Po śmierci spadkodawcy jego majątek przechodzi na spadkobierców. Wielokrotnie dochodzi do powstania sytuacji gdzie właścicielami jednej rzeczy (np. samochodu, domu itp.) staje się kilka osób naraz. Mamy wtedy do czynienia ze współwłasnością, która podlega odrębnym przepisom prawa. W tego typu sprawach świadczę m. in. pomoc polegającą na:

 • sporządzeniu wniosku o dział spadku,
 • udzielaniu porad prawnych,
 • prowadzeniu sprawy w sądzie,
 • dokonaniu umownego działu spadku.