Usługi prawne dla fundacji i stowarzyszeń

Trzeci sektor, zwany inaczej sektorem NGO, podobnie jak firma, wymaga odpowiedniego przygotowania do prawidłowego działania. Bezpieczeństwo prowadzenia fundacji czy stowarzyszenia to podstawowa wartość którą powinni się kierować założyciele tego typu organizacji. Dobre przygotowanie pozwala przyspieszyć rozpoczęcie działalności dlatego najlepiej zrobić to dokładnie i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomoc prawna dla NGO jaką oferuję to między innymi:

  • tworzenie statutu fundacji lub stowarzyszenia
  • rejestracja w KRS
  • porady prawne
  • uzyskiwanie statusu OPP
  • przygotowywanie uchwał i protokołów zebrań
  • sporządzanie regulaminów
  • likwidacja

Prowadzę sprawy pracownicze oraz udzielam wsparcia przy bieżącym prowadzeniu działalności. Oferuję pełen zakres usług prawniczych w formie ustnych, doraźnych porad prawnych. Nadto analizuję i przygotowuję projekty statutów. Pomagam także organizacjom pozarządowym w zakończeniu swej działalności. Moja oferta obejmuje także doradztwo w ramach pozyskiwania środków publicznych w tym dotacji, grantów oraz innych źródeł finansowania.

Świadcząc usługi zwracam dla NGO szczególną uwagę na sprawdzone i klarowne rozwiązania, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi oraz stałemu poszerzaniu horyzontów. W ramach usług dedykowanych dla trzeciego sektora zajmuję się prowadzeniem procesu rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego. Ta forma działalności otwiera przed organizacją szereg nowych możliwości.

Pomoc prawna którą oferuję skierowana jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych pragnących rozpocząć działalność, poprawić jej funkcjonowanie bądź zlikwidować podmiot. W ramach pełnej usługi Klient otrzymuje wypełnienie oraz złożenie w sądzie rejestrowym formularzy KRS na których zgłasza się zmiany w organizacji.