Zrzeszanie się cudzoziemców

Ustawa prawo o stowarzyszeniach co do zasady umożliwia  cudzoziemcom prawo zrzeszania się w stowarzyszenia. Co ważne, ustawa jako cudzoziemców uznaje nie tylko osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, lecz również bezpaństwowców.  Niemniej jednak, ustawa wprowadza pewne ograniczenia dotyczące cudzoziemców ze względów na to czy zamieszkują oni na terenie Rzeczypospolitej.

Pojęcie miejsca zamieszkania cudzoziemca

Ogromne znaczenie w zakresie prawa zrzeszania się w stowarzyszeniach przez cudzoziemców ma przede wszystkim określenie ich miejsca zamieszkania.. Przeważający pogląd przyjmuje, iż należy w tym zakresie stosować art. 25 Kodeksu cywilnego. Tak więc
za cudzoziemca zamieszkującego Polskę należy uznać, która nie tylko przebywa w Polsce, lecz ma również zamiar stałego pobytu w Polsce. Zatem są to dwa warunki konieczne, dla przyjęcia, że cudzoziemiec zamieszkuje Polskę.

Prawa cudzoziemca zamieszkującego Polskę a nie zamieszkującego

Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania mogą być nie tylko członkami stowarzyszenia, lecz je również tworzyć. Cudzoziemcy niezamieszkujący w Polsce nie mogą zaś tworzyć stowarzyszeń. Mogą oni tylko być członkami stowarzyszenia, niemniej wyłącznie pod warunkiem, że statut danego stowarzyszenia przewiduje taką możliwość.

A zatem miejsce zamieszkania cudzoziemca ma ogromne znaczenie w prawie zrzeszania się w stowarzyszeniach. Cudzoziemcy zamieszkujący Polskę przysługują bowiem takie same prawa jak obywatelom Polski.