Uprawnienia

W poprzednim artykule opisałem jakie obowiązki, na tle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ciążą na organizacjach posiadających statut pożytku publicznego. W niniejszym artykule zaś poruszę temat uprawnień jakie przysługują takim organizacjom. Warto zauważyć, że to właśnie dla nich organizację pozarządowe (a więc stowarzyszenia i fundację) starają się uzyskać status pożytku publicznego, w szczególności ze względu możliwość uzyskania przez nie zwolnień podatkowych oraz środków finansowych z podatku fizycznego od osób fizycznych.

Tak jak wskazałem na wstępie, organizacjom pożytku publicznego przysługuje wiele uprawnień (które w zasadzie można uznać za korzyści) z punktu widzenia prawa podatkowego. Przede wszystkim takim organizacjom przysługuje zwolnienie od podatku od osób prawnych w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. A więc dochód przeznaczony na działalność statutową, podlega zwolnieniu. Co więcej, organizacjom pożytku publicznego przysługują inne zwolnienia podatkowe, takie jak:

  1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości w części jakiej nieruchomości lub ich części są zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego.
  2. Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie czynności cywilnoprawnych w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.
  3. Zwolnienie od podatku od towaru i usług w zakresie dostawy towarów, której przedmiotem są produkty spożywcze przeznaczane na rzecz organizacji pożytku publicznego przy spełnieniu określonych wymogów stawianych przez ustawę o podatku od towarów i usług.

Ponadto organizacjom pożytku publicznego przysługują zwolnienia od opłaty skarbowej oraz opłat sądowych, w zakresie czynności wykonywanych w ramach nieodpłatanej działalności pożytku publicznego.

Kluczowym uprawnieniem z perspektywy organizacji pożytku publicznego jest możliwość otrzymywania przez nie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te jednak mogą być wydatkowane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Pozostałymi istotnymi uprawnieniami takich organizacji jest możliwość nieodpłatnego informowania o działalności organizacji pożytku publicznego m.in. w telewizji czy radiu, czy uprawnienia w zakresie gospodarki nieruchomościami m. in. możliwość dokonania na rzecz organizacji pożytku publicznego darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na jej cele statutowe.