Prowadzenie sprawy sądowej

Dzięki procedurze ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnicy mają szansę znów wyjść na prostą. Umorzenie lub znaczna redukcja swoich zobowiązań niejednokrotnie pozwalają na rozpoczęcie nowego życia i odbicie się od dna. Dzięki tej procedurze dłużnik ma szansę na uchronienie pewnych składników swojego majątku przed zajęciem i licytacją.

Procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej przeprowadza sąd rejonowy na wniosek dłużnika i zmierza ona do całkowitego oddłużenia konsumenta tak aby przywrócić mu godne życie i zdolność do normalnego funkcjonowania  przy jednoczesnym maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli. Moja pomoc obejmuje pełne wsparcie prawne zarówno od strony formalnoprawnej jak i podczas posiedzeń sądowych.