Prowadzenie spraw sądowych o alimenty

Rodzice są obowiązani do utrzymywania swoich dzieci. Jeśli któryś z rodziców zaniedbuje ten obowiązek wówczas dziecko nabywa roszczenie o zasądzenie odpowiedniej kwoty tytułem alimentów na zaspokajanie bieżących potrzeb.  Sprawy takie są prowadzone przed Sądami powszechnymi w postępowaniu procesowym. Nakłada to na strony tego postępowania szereg wymogów formalnych a także konieczne jest spełnienie przesłanek materialnoprawnych.

W ramach pomocy prawnej oferuję udzielania porad prawnych a także sporządzanie pozwu do sądu i czynne uczestniczenie w procesie w charakterze pełnomocnika. W ramach spraw o alimenty uzyskuję zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu, aby zapewnić finansowanie potrzeb dziecka jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sprawy.