Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

Wiele osób zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych w istocie wykonuje czynności pracownicze podlegające reżimowi Kodeksu pracy. Osoby te pozbawione są ochrony prawnej jaką zapewniają przepisy prawa pracy. W takich sytuacjach istnieje możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem ustalenia istnienia stosunku pracy.

Sąd w takim postępowaniu bada czy zachodzą przesłanki dla uznania, iż czynności wykonywane na rzecz dającego zlecenie podlegają bądź nie podlegają regulacjom Kodeksu pracy. Poszkodowany pracownik, w wyniku pomyślnie przeprowadzonego postępowania uzyskuje pełną ochronę prawną.