Odszkodowania za uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia

Szkoda na osobie wiąże się z dochodzeniem odszkodowania za utratę zdrowia. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W następstwie wypadku i powstania szkody na osobie, można domagać się szeregu świadczeń.

Wszystkie z nich uregulowane są w Kodeksie cywilnym, który stanowi, iż świadczeniem takim może być między innymi:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – czyli za cierpienia, ból, negatywne odczucia oraz uszczerbek na zdrowiu.
  • odszkodowanie poniesione koszty leczenia, rehabilitacji opieki, dojazdu do placówek leczniczych (również dla osób najbliższych poszkodowanego).
  • uzupełnienie zarobków, tzn. różnicy między zarobkami osiąganymi przed wypadkiem i po nim.
  • renta na zwiększone potrzeby w tym na przygotowanie do innego zawodu.