Umowa zlecenia a umowa o pracę

Przyjmijmy następujący stan faktyczny Grzegorz M. zawarł z spółką X sp. z o. o. umowę zlecenia. Prezes spółki zobowiązał Grzegorza M. do pracy w określonym miejscu, czasie, wykonywania jej osobiście oraz wydawał mu polecenia co do sposobu wykonywania pracy. Czy w takim przypadku można przyjąć, że w rzeczywistości Grzegorza M. łączy stosunek pracy, nie cywilnoprawny? Czy Grzegorz M. może w takiej sytuacji coś zrobić?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, przez stosunek pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się natomiast do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach wyżej podanych jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Natomiast w umowie zlecenia, co do zasady zleceniobiorca może posługiwać się osobami trzecimi i wykonywać zlecenie samodzielnie, chyba że co innego wynika z łączącej strony umowy.

Zatem to nie nazwa umowy, a cechy stosunku łączącego strony będą decydujące dla ustalenia czy strony zawarły umowę o pracę czy umowę zlecenia. Odnosząc się do podanego na wstępie stanu faktycznego, wydaje się że strony łączy stosunek pracy. Grzegorz M. ma obowiązek wykonywania prac osobiście, a jednocześnie jest podporządkowany poleceniom prezesa spółki. Dlatego też będzie on mógł żądać stwierdzenia, że mimo przyjętej nazwy umowy, w rzeczywistości doszło do zawarcia umowy o pracę.

Z tego względu Grzegorz M. będzie mógł wystąpić do sądu celem ustalenia stosunku pracy oraz o uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę (pozew o ustalenie stosunku pracy). Pracownik pozew powinien złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy albo ze względu na siedzibę pracodawcy.