Instytucja przywrócenia terminu

Przyjmijmy następujący stan faktyczny. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem, wskazując jako przyczynę wypowiedzenia, likwidację dotychczasowego stanowiska pracy. Po 3 miesiącach (a więc po upływie terminu na złożenie odwołania od wypowiedzenia) pracownik uzyskał informację, iż stanowisko pracy nadal istnieje, a rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia umowy było zbyt wysokie wynagrodzenie pracownika. Ze względu na powzięte informację, pracownik zdecydował się odwołać się od wypowiedzenia, żądając odszkodowania. Czy jednak w takim stanie faktycznym, wobec upływu terminu na odwołanie, istnieje możliwość żądania odszkodowania?

Odwołanie od wypowiedzenia

Skutki wadliwej czynności prawnej pracodawcy mogą zostać wzruszone tylko na żądanie pracownika, który może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę każdego rodzaju. Roszczenia pracownika uzależnione są od rodzaju umowy o pracę oraz statusu pracownika. Co do zasady pracownik może żądać przywrócenia do pracy bądź odszkodowania.

Termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia wynosi 21 dni od dnia otrzymania pisma wypowiadającego umowę o pracę. Pracodawca powinien pouczyć pracownika, w treści oświadczenia o wypowiedzeniu o terminie na złożenie odwołania. Warto wskazać, że termin ten biegnie od momentu, w którym wypowiedzenie doszło do pracownika w sposób pozwalający zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, że pracownik odmówił zapoznania się z jego treścią.

Przywrócenie terminu

Co jednak, gdy w okolicznościach, takich jak powyżej, pracownik uchybił 21 dniowemu terminowi do wniesienie odwołania? Otóż Kodeks pracy przewiduję możliwość przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Do przywrócenia terminu konieczny jest wniosek pracownika złożony do Sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny powodującej uchybienie terminowi. We wniosku pracownik powinien uprawdopodobnić okoliczności uzasadniającego przywrócenie terminu (w szczególności potwierdzające, iż do uchybienia terminowi doszło bez winy pracownika).

Zatem pracownik z przedstawionego powyżej stanu faktycznego powinien złożyć stosowny wniosek w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o tym, iż w rzeczywistości przyczyna wypowiedzenia była inna. Warto wskazać, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że samo wniesienie pozwu z jednym z żądań  po upływie terminu, należy traktować jako złożenie w sposób domniemany wniosku o przywrócenie terminu. Zatem pracownik nie musi składać odrębnego wniosku o przywrócenie terminu.