Przesłanki i uprawnienia pracowników

Zwolnienia grupowe są szczególnym trybem rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. O szczególności grupowych zwolnień świadczy fakt, że są nie są one uregulowane w Kodeksie pracy, a w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywana z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta wskazuje z jednej strony przesłanki, które, muszą zostać spełnione, aby pracodawca mógł zastosować, z drugiej strony natomiast reguluje uprawnienia pracowników w przypadku zwolnień grupowych.

Przesłanki zastosowania zwolnienia grupowego

Abym możliwym było zastosowanie grupowych zwolnień muszą zostać spełnione warunki ustawowe. Przede wszystkim musi zachodzić konieczność rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron.

Po drugie pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników. Zwolnienie nawet wszystkich pracowników, przez pracodawcę który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie będzie traktowane jako zwolnienie grupowe.

Ponadto, zwolnienia grupowe w okresie nieprzekraczającym 30 dni muszą obejmować co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników.
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników.
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Spełnienie powyższych warunków będzie uprawniało do zastosowania przez pracodawcę .

Uprawnienia pracowników

Pracowników, które objęły zwolnienia grupowe przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. Jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata.
  2. Dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat.
  3. Trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15 – krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.