Czy wspólnicy odpowiadają za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

W poprzedniej publikacji został omówiony temat odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki osobowej. W niniejszym artykule natomiast zostanie przedstawiona odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zaliczana jest do tzw. spółek kapitałowych wraz z prostą spółką akcyjną oraz spółką akcyjną. W odróżnieniu od spółek osobowych, których działalność opiera się na wspólnikach, spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz inne spółki kapitałowe) działa na podstawie kapitału. W związku z tym występuje znacząca różnica pomiędzy odpowiedzialnością wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólników spółek osobowych.

Fundamentalną zasadą dla spółek kapitałowych jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W związku z tym za długi odpowiada samodzielnie sama spółka jako osoba prawna całym swoim majątkiem. Niemniej jednak Kodeks spółek handlowych przewiduję wyjątek od tej zasady. W przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, odpowiedzialność za zobowiązania spółki będą ponosić członkowie zarządu. Warto wskazać, iż jako członków zarządu należy zaliczyć wyłącznie osoby, które zostały w tym charakterze ustanowione zgodni z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz wpisane do rejestru handlowego.

W związku z tym nie będą ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki osoby, które faktycznie spełniają pewne funkcje w zarządzie. Członkowie zarządu będą w takim przypadku odpowiadać za zobowiązania spółki solidarnie i całym swoim majątkiem. Jednakże Kodeks spółek handlowych przewiduje następujące przypadki, w których to członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności:

  1. Jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.
  2. Jeżeli niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy.
  3. Pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż Kodeks spółek handlowych wyróżnia również sytuację, w których to wspólnik będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Będą to m.in. sytuacje gdy:

  1. Odpowiedzialność dotyczy zobowiązań zaciągniętych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialności w organizacji (a więc przed rejestracją spółki).
  2. Wspólnik wniesie do spółki wkład niepieniężny o znacznie zawyżonej wartości, bądź który obciążony jest wadą fizyczną lub prawną.