Jak zmienić adres spółki z o.o.

Czy innym jest określenie siedziby spółki a czy innym jej adres. Co do zasady, zgodne z kodeksem cywilnym, siedzibą osoby prawnej, a więc także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Zatem siedzibą spółki będzie określone w umowie miasto np. Kraków, Częstochowa, Przemyśl. Nie ma przeszkód aby siedzibą była także wieś. Adres siedziby stanowi zaś doprecyzowanie tej lokalizacji. Adres siedziby spółki to najczęściej miasto oraz ulica z numerem, lub jak w przypadku wsi – nazwa wsi i numer domu.

Jak wspomniano, siedzibę określamy już w umowie spółki, zaś jej adres zwykle jest ustalany przez organ wykonawczy, czyli zarząd. Inaczej przedstawia się procedura zmiany siedziby zaś inaczej zmiana adresu.

Zmiana siedziby czy adresu spółki

Zmiana siedziby spółki może być dokonana wyłącznie przez zmianę samej umowy spółki. Wymaga to podjęcia konkretnych czynności formalnych takich jak np. wizyta u notariusza, jeśli do zawiązania umowy spółki doszło w formie aktu notarialnego. Aby tego dokonać konieczne jest także zwołanie zgromadzenia wspólników i podjęcia odpowiedniej uchwały w tym zakresie. Jeśli jednak spółka została założona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 to zmian można dokonać zarówno tradycyjnie u notariusza lub za pośrednictwem S24.

Zmiana adresu jest o wiele prostsza. Nie jest tu wymagana żadna zmiana w treści umowy spółki. Do zmiany adresu spółki wystarczy stosowna uchwała zarządu która powinna być wyrażona w formie pisemnej.

Obowiązek ujawnienia zmian w KRS

Obydwie omawiane zmiany, tj. zmiana adresu spółki jak i zmiana jej siedziby powinny być w terminie 7 dni zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku zmiany umowy spółki to wpis w KRS ma charakter konstytutywny tzn. że skuteczność takiej zmiany jest uzależniona od jej ujawnienia w KRS jak również zmiana taka obowiązuje od dnia wpisu a nie od dnia faktycznej zmiany umowy spółki. Zatem dane miasto stanie się oficjalnie nową siedzibą spółki dopiero z chwilą wpisu do KRS. Inaczej wygląda sytuacja odnośnie wpisu zmian dotyczących adresu spółki. Wpis taki ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że jest on ważny od dnia podjęcia uchwały o zmianie adresu.

O czym warto pamiętać?

Bardzo ważne aby aktualizować wszelkie zmiany adresów spółek w KRS. Zgodnie bowiem przepisami ustawy o KRS podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru, a jest nim niewątpliwie spóła z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru. Jeśli zatem nasza firma zmieniła lokal powinniśmy zadbać aby taka zmiana została odzwierciedlona w KRS. W przeciwnym razie zastosowanie znajdzie domniemanie prawdziwości wpisów do Rejestru co oznaczać będzie, że oficjalnym adresem będzie wciąż ten stary.