Formy prowadzenia klubów sportowych

Organizacje prowadzące działalność w zakresie sportu mogą przybrać różne formy, począwszy od klubu sportowego, poprzez stowarzyszenie rejestrowe jak i spółki kapitałowe. W tym odcinku przybliżę temat zakładania klubu sportowego wpisywanego do ewidencji starosty. Przedstawię i omówię najważniejsze aspekty zasady zakładania takiej organizacji jak m. in.  liczba osób potrzebnych do założenia klubu, warunki, jakie muszą spełnić założyciele czy zapisy które bezwzględnie powinny się znaleźć w statucie.

Procedura zakładania klubu sportowego wpisywanego do ewidencji starosty jest prostsza niż w przypadku zakładania stowarzyszenia rejestrowanego w KRS. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach członkami założycielami mogą być obywatele polscy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Małoletni nie mogą sami powołać organizacji, ale mogą przystąpić do już istniejącej. Do powstania klubu sportowego potrzeba co najmniej 7 osób.

Co powinien zawierać statut?

Jeśli mamy już wymaganą liczbę członków naszego klubu to powinniśmy przygotować statut. Statut to dokument prawny który reguluje wewnętrzną oraz zewnętrzną organizację naszego Klubu. Co powinien zawierać statut? Po pierwsze powinien zawierać nazwę naszego klubu, odróżniająca go od innych organizacji i instytucji. Następnie statut powinien określać teren działania i siedzibę klubu. Kolejnym niezbędnym elementem statutu jest określenie celów oraz sposobów ich realizacji. W tym miejscu należy określić czym będziemy się zajmowali i w jaki sposób. Określamy zatem czy nasz klub będzie zajmował się sztukami walki czy może kajakarstwem. Piszemy czy działania będą realizowane poprzez organizację zajęć sportowych czy może wypraw szkoleniowych dla kadry instruktorskiej. Nie ma przeszkód aby celów i sposobów ich realizacji było w statucie kilka.

W statucie trzeba określić sposób w jaki można nabyć członkostwo w naszym klubie a także sytuacji w jakich można je utracić.Ważnym elementem statutu jest określenie władz klubu i trybu dokonywania ich wyboru. Następnie należy określić sposób reprezentowania klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych. Konieczne jest także by określić warunki ważności uchwał podejmowanych przez organy Klubu. Jest to nic innego jak doprecyzowanie w jakich sytuacjach np. Zarząd klubu może podjąć uchwałę zgodnie z prawem.

W dalszej kolejności należy wskazać na sposób uzyskiwania środków finansowych i ustanowienia składek członkowskich z których organizacja będzie się utrzymywać. Na koniec należy określić procedurę zmiany statutu i rozwiązania samego Klubu. Jeśli Klub będzie chciał wynagradzać członków zarządu to jest taka możliwość o ile stosowny zapis znajdzie się w jego statucie.

Wpis do ewidencji starosty

Kluby, które nie zamierzają prowadzić  działalności gospodarczej wpisywane są do ewidencji starosty. Procedura wpisu przebiega zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki i  Kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia ewidencji klubów sportowych wniosek o wpis do ewidencji starosty powinien złożyć komitet założycielski klubu sportowego.

Do wniosku należy złożyć załączniki. Najlepiej wcześniej ustalić w starostwie co będzie potrzebne, ponieważ praktyka bywa różna. Najczęściej jednak wymaganymi załącznikami będą:

  • protokół z zebrania założycielskiego wraz z: uchwałą o powołaniu klubu, uchwałą o zatwierdzeniu statutu, uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego, uchwałą o wyborze zarządu oraz uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej),
  • lista założycieli zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis,
  • lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 7 osób),
  • informacja o adresie siedziby klubu,
  • statut klubu.

W sytuacji, kiedy nasza organizacja sportowa planuje prowadzić działalność gospodarczą konieczna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.