Kiedy można żądać usunięcia danych?

Niedawno zwróciła się do mnie o pomoc jedna z czytelniczek mojego bloga z prośbą o pomoc. Pani Aneta od dłuższego czasu stara się o uzyskać kredyt. Jednakże każda instytucja kredytowa, każdy bank stanowczo odmawia. Powód jest zawsze ten sam. Pani Aneta od ponad 8 lat widnieje w rejestrze dłużników, co dla każdego banku oznacza automatyczny brak wiarygodności a tym samym powoduje wydanie decyzji o odmowie udzielenia kredytu. Co w takiej sytuacji może zrobić Pani Aneta?

Oczywistym wydaje się, iż w interesie Pani Anety jest jak najszybsze wykreślenie z rejestru dłużników. Owo wykreślenie danego dłużnika nie jest jednak takie proste jak pozornie mogłoby się wydawać. Ustawa, która m.in. reguluje działalność biur prowadzących tego rodzaju rejestry określa bowiem w sposób szczegółowy sytuacje,
w których staje się możliwym wykreślenie danego podmiotu z w/w rejestru. Zgodnie z jej brzmieniem biuro usuwa informacje gospodarcze:

1) na wniosek wierzyciela (a więc podmiotu, któremu dana wierzytelność przysługuje), nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku – co istotne, wierzyciel może złożyć taki wniosek w każdym dowolnie obranym przez siebie momencie.

2) przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro, informując o tym wierzycieli związanych z biurem umową dotyczącą umieszczania oraz aktualizowania tego rodzaju informacji przez biuro,

3) przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa, o której mowa w pkt. 2),

4) przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) albo ewidencji (Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej,

5) dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem – po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje,

6) na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania – informacje te może przekazać każdy podmiot, który jest w jej posiadaniu, a więc także i sam dłużnik – oczywiście musi ona zostać dostatecznie przez ten podmiot udowodniona – biuro ma bowiem obowiązek weryfikacji takich informacji przed podjęciem stosownej decyzji,

7) na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania – uwagi z pkt. 6) także odnajdują tutaj zastosowanie,

8) po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela,

9) nie później niż po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.