Odsiadka za długi alimentacyjne

Zgodnie z obietnicą ze wcześniejszego wpisu pozostajemy w temacie alimentów. Dziś opowiem Państwu więcej na temat niealimentacji, właściwie przestępstwie nie alimentacji i istotnych zmianach jakie niedawno zaszły w prawie karnym, właśnie dotyczących owego przestępstwa!

Mąż Pani Joanny nie płacił alimentów na syna przez 16 lat… ( nie wliczając 20-50 zł, które wysyłał na urodziny). Joanna nie wiedziała co się z nim dzieje, dotarła tylko do informacji, że pracuje dorywczo na budowach i dużo pije. Kiedy próbowała się z nim skontaktować powiedział, że alimenty to nie jego sprawa, i nikt mu nic za to nie zrobi…

O tym co to jest przestępstwo niealimentacji, dowiecie się Państwo, czytając fragment kodeksu karnego, który został przytoczony poniżej:

art. 209. Kodeksu Karnego, stanowi:

  • §1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • §1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • §2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
  • § 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.
  • §4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
  • §5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w §1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Zaostrzone kary i zmiany dotyczące odbywania kary z opaską elektroniczną oraz sprecyzowanie pojęcia przestępstwa niealimentacji to główne zmiany, które nastąpiły w noweli.

Na szczęście zniknęło pojęcie „uporczywości” z art. 209 kk. Dlaczego na szczęście? Do niedawna przysparzało wielu trudności osobom uprawnionym do alimentów. Jakże często klienci przychodzili do kancelarii, opisując sytuację,  w której były mąż/żona płacili na swoje dzieci raz na parę miesięcy symboliczną kwotę tylko po to, żeby nikt nie zarzucił mu uporczywości…

Zmiany, które nastąpiły 31 maja 2017r. wskazują, że aby popełnić przestępstwo niealimentacji trzeba zalegać z co najmniej trzema świadczeniami.  Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie ureguluje zaległości, grozi mu kara pozbawienia wolności do roku czasu. O wiele surowiej będą karani ci dłużnicy, którzy popełniając przestępstwo niealimentacji narażają swoje dzieci na brak zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wtedy grozi im kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Oczywiście w myśl tych uregulowań prawnych kary są surowsze. Pojęcie niealimentacji zostało sprecyzowane, ale nadal nie jest to rozwiązanie wszystkich  problemów związanych z dłużnikami alimentacyjnymi. Krokiem milowym do przodu jednak jest możliwość naprawienia swoich „błędów”, dłużnicy otrzymają tzw. drugą szansę. Jeżeli w terminie 30 dni uiszczą zaległości, unikną kary pozbawienia wolności. Czasem to jedyna motywacja…  To rozsądne rozwiązanie dlatego, że w więzieniu nie będą mieli możliwości zarobienia pieniędzy na spłatę swoich zobowiązań, które podczas odbywania kary będą tylko rosły.  Opaska elektroniczna pozwoli im natomiast odbywać karę pracując na swoje długi alimentacyjne.

Na sam koniec warto dodać, iż przestępstwo niealimentacji ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego organu pomocy społecznej lub podejmującego działania wobec dłużnika.