Sprzeciw od nakazu zapłaty

We wcześniejszych artykułach pisałem o sytuacjach gdzie firma windykacyjna podała do sądu nasz nieaktualny adres zamieszkania. Dzieje się tak najczęściej dlatego, że zdążyliśmy się wyprowadzić spod starego adresu. Firma windykacyjna nie zna naszego aktualnego miejsca zamieszkania i podaje ten który ma, czyli niewłaściwy. Konsekwencją tego jest doręczenie zastępcze nakazu zapłaty. Czyli po dwukrotnej awizacji przesyłki sąd stwierdza jej doręczenie, pomimo że nie mieliśmy w ogóle wiedzy co do toczącej się sprawy (art. 139 § 1 k.p.c.) Jak sobie z tym poradzić?

Jeśli nie uczestniczyliśmy w sprawie sądowej a mamy jakieś długi i egzekucję komorniczą to jeszcze nie wszystko stracone. Należy ustalić niezbędne dane aby zidentyfikować który sąd prowadził sprawę. Dane te znajdują się na korespondencji od komornika. Po ustaleniu sygnatury sprawy oraz sądu który wydał orzeczenie należy zbadać akta sprawy. Jeśli potwierdzi się, że w pozwie jest podany nasz nieaktualny adres to mamy możliwość „wznowienia” sprawy i ponownego jej przeprowadzenia.

Doręczenie w trybie przepisu art. 139 § 1 k.p.c  jest możliwe jedynie wtedy, gdy awizowanie nakazu zapłaty dokonane jest pod rzeczywistym adresem zamieszkania pozwanego. W przeciwnym razie nie może w istocie dojść do doręczenia nakazu zapłaty. Sąd najczęściej nie ma o tym fakcie wiedzy i wydaje zarządzenie o stwierdzeniu doręczenia przesyłki w trybie art. 139 § 1 k.p.c. czym przypieczętowuje nasz los (przynajmniej tymczasowo).

Skoro więc przesyłka zawierająca nakaz zapłaty nie została nam prawidłowo doręczona, nie rozpoczął biegu termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Powinniśmy zatem napisać do Sądu wniosek do doręczenie nakazu zapłaty pod prawidłowy adres. We wniosku należy uprawdopodobnić fakt niezamieszkiwania pod adresem pod którym dokonano podwójnego awizowania.

Czasami pozwani wnoszą o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Taki wniosek jednak będzie podlegał odrzuceniu jako niedopuszczalny. Nie można bowiem przywrócić terminu który de facto nie zaczął jeszcze biec. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby do naszego wniosku o doręczenie nakazu zapłaty od razu dołączyć sprzeciw. Dopuszczalne jest bowiem skuteczne wniesienie sprzeciwu jeszcze przed rozpoczęciem biegu do jego złożenia. Powyższe spowoduje  zgodnie z art. 505[36] § 1 k.p.c. utratę przez nakaz zapłaty mocy w całości i skutkuje przekazaniem sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym. Innymi słowy – nasza sprawa zostanie ponownie rozpoznana, zaś utrata mocy nakazu zapłaty w całości nakazuje umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu.