Nazywam się Robert Kucharski i jestem radcą prawnym. Oferuję profesjonalne usługi prawne dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Moja oferta obejmuje pomoc zarówno w tworzeniu jak i likwidacji podmiotów trzeciego sektora. Sporządzam i opiniuję projekty statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych. Jako profesjonalny prawnik reprezentuję organizacje w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Moja oferta obejmuje przede wszystkim:

Udzielanie porad prawnych.

Klient na spotkaniu w mojej Kancelarii przedstawia swoją sytuację związaną z jego pomysłem lub problemem dotyczącym NGO. Dokonuję analizy dokumentów oraz ustalam możliwe scenariusze i sposoby poprowadzenia sprawy. Dzięki temu Klient otrzymuje profesjonalną pomoc i może podjąć właściwą dla siebie decyzję.

Prowadzenie spraw sądowych.

Reprezentuję Klientów w sprawach sądowych związanych z rejestracją oraz zmianami w KRS. Najczęściej są to sprawy dotyczące nowych podmiotów ale także dokonywanych zmian w statutach lub w organach. Sporządzam wszelkie wnioski i wypełniam właściwe formularze. Koordynuję i kontaktuję się z Sądem w toku prowadzenia sprawy.

Sporządzanie statutów i regulaminów.

Oferta obejmuje sporządzanie jak również opiniowanie statutów organizacji pozarządowych. Klient może skonsultować zaproponowane przez siebie zapisy statutowe i zweryfikować je pod względem kompletności i poprawności. Taka usługa pomaga na szybsze przeprowadzenie zmian w organizacji oraz ich rejestrację w KRS. Zajmuję się także sporządzaniem regulaminów wewnętrznych takich jak np. regulamin funkcjonowania zarządu lub rady, a także regulamin pracy.

Rejestracja statusu OPP

Status OPP otwiera dla organizacji nowe możliwości i podnosi jej rangę na rynku. Dzięki uzyskaniu takiego statusu organizacja jest bardziej wiarygodna w oczach innych instytucji i urzędów. Korzyścią jest możliwość pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego. Proces rejestracji statusu OPP wymaga odpowiedniego przygotowania dokumentów i formularzy do sądu. Sąd dokonuje weryfikacji i dopiero wtedy fundacja lub stowarzyszenie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Zakładanie i likwidacja organizacji

Zakładanie i likwidacja fundacji i stowarzyszenia, a także innej organizacji pozarządowej są procesami sformalizowanymi, które wymagają odpowiedniego przygotowania. Każda z form prowadzenia organizacji różni się pod względem jej zakładania i likwidacji. Prawo przewiduje kilka form prowadzenia działalności pożytecznej publicznie a tym samym nakłada na założycieli odmienne obowiązki w tym względzie. Moja pomoc polega na kompleksowym przygotowaniu procesu tworzenia jak również likwidacji organizacji. Oferta jest skierowana do wszystkich osób związanych z działalnością pożytku publicznego. Zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu telefonicznego, gdzie dokonuję wstępnej analizy sprawy. W niektórych sprawach istnieje możliwość pomocy osobom z całej Polski. Wszelka korespondencja jest wówczas przekazywana drogą elektroniczną zaś kontakt bezpośredni wykonywany telefonicznie.