Kiedy można z niej skorzystać?

W ostatnich latach o upadłości konsumenckiej robi się coraz głośniej. Z dobroci tejże instytucji  decyduje się skorzystać bowiem co roku coraz więcej osób. Tendencja ta nie może dziwić. Upadłość konsumencka umożliwia w sposób zaplanowany i względnie spokojny „wyjść z długów” zwykłemu Kowalskiemu. Kto dokładnie może z tego dobrodziejstwa skorzystać? Na te pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Na początku należy wyjaśnić czymże właściwie jest upadłość konsumencka. Przez upadłość konsumencką należy rozumieć przeprowadzenie postępowania sądowego mającego na celu zaplanowanie procesu „oddłużania” dłużnika, który stał się niewypłacalny i nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (tj. takich, których termin płatności już minął). Cechą charakterystyczną tego postępowania jest możliwość doprowadzenia do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli dłużnika w jednym postępowaniu. To sprawia że postępowanie oddłużeniowe jest bardzo atrakcyjne na tle innych rozwiązań prawnych. Jest to korzystne nie tylko dla samego dłużnika, ale także i dla wierzycieli. Nie muszą oni bowiem w osobnych postępowaniach dochodzić swoich należności. To bowiem bezsprzecznie wiąże się z koniecznością poczynienia nakładów finansowych oraz wygospodarowania dodatkowych sił i czasu.

Jak zostało wyżej już wspomnianym „upadłość konsumencka pozwala wyjść z długów zwykłemu Kowalskiemu”. Sformułowanie to sugeruje, więc, iż instytucja ta nie jest przewidziana dla każdego podmiotu. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy jest ona  skierowana wyłącznie do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub przestały być wspólnikiem osobowej spółki handlowej (czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo – akcyjnej). Co istotne, zgodnie ze zmianą ustawy – prawo upadłościowe, dokonaną w 2016 r.  nie ma już obowiązku oczekiwania upływu 1 roku od wykreślenia z rejestru KRS (tj. Krajowego Rejestru Sądowego) lub zaprzestania działalności gospodarczej – zmiana ta znacznie poszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z omawianej instytucji prawnej.

Wyżej omawiane postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek. Co istotne, wniosek taki może złożyć nie tylko dłużnik, ale także i wierzyciel. Należy jednak pamiętać, że wszczęte na podstawie takiego wniosku postępowanie dotyczyć będzie jednak wyłącznie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości.

Kwestie dotyczące tego, gdzie taki wniosek należy złożyć oraz jakie elementy powinien on zawierać zostanie omówiona w następnym artykule.