Świadczenie w przypadku choroby cz. I

Wynagrodzenie chorobowe

Niezdolność do pracy może wynikać z ogólnego stanu zdrowia (np. choroby), wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do albo z pracy. Niemniej jednak pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym, ma możliwość pobierania odpowiedniego świadczenia w takim przypadku. Co do zasady polski system prawny, przewiduje 3 rodzaje świadczeń w przypadku niezdolności do pracy, a tj. wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Różnica pomiędzy wyżej wskazanymi instytucjami, polega przede wszystkim na przesłankach warunkujących skorzystanie z nich, wysokości świadczenia oraz podmiocie uprawnionym do spełnienia świadczenia. W niniejszym artykule zostanie bliżej omówione wynagrodzenie chorobowe.

Czytaj dalej