Rezygnacja z funkcji członka zarządu Sp. z o. o.

W jakiej formie należy złożyć rezygnacją z funkcji członka zarządu Sp. z o. o.?

Zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki z o. o. i ją reprezentuję. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wskazują, że zarząd może mieć formę zarówno kolegialną jak i jednoosobową. Co więcej członkami zarządu nie muszą być wyłącznie wspólnicy spółki, ale również osoby spoza ich grona. W kontekście członków zarządu istotne jest to, że ponoszą oni odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (chyba że członkowie zarządu wykażą wystąpienie przesłanek wyłączających ich odpowiedzialność, które zostały szczegółowo wskazane w Kodeksie spółek handlowych). A zatem w istocie rola członków zarządu jest niezmiernie istotna, albowiem poza zadaniami wynikającymi z ustawy, ponoszą oni subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania. Dlatego też niezmiernie ważnym jest aby w przypadku rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z o. o. zrobić to skutecznie, albowiem w przyszłości mogą spotkać taką osobę negatywne konsekwencje wiążące się z odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Czytaj dalej