Świadczenie rehabilitacyjne

W ostatnim z artykułów omawiających problematykę świadczeń przysługujących w przypadku niezdolności do pracy, zostanie omówione świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje osobom ubezpieczonym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które przekroczyły okres na pobieranie zasiłku chorobowego, a wciąż są niezdolne do pracy. Warunkiem ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne jest rokowanie, iż leczenie umożliwi na powrót do pracy oraz odzyskanie zdolności do wykonywania pracy. Świadczenie to wypłacane jest z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownikowi niezdolnemu do pracy, w pierwszej kolejności przysługuje wynagrodzenie chorobowe , które w zależności od wieku osoby niezdolnej do pracy wypłacane jest przez pracodawcę przez okres nie dłuższy niż 33 lub 14 dni. Po upływie tego okresu pracownik może ubiegać się o zasiłek chorobowy, który wypłacany jest z ZUS – u na okres 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub czasu ciąży na okres 270 dni. Po przekroczeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, pracownik może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjnie, po spełnieniu warunków wskazanych we wstępie.

Osoba po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, będzie musiała wystąpić do z wnioskiem do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznego. Lekarz orzecznika ZUS – u będzie musiał orzec o zaistnieniu okoliczności, które uprawniają pracownika do pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku gdy lekarz wyda negatywne orzeczenie, osobie ubiegającej się o świadczenie rehabilitacyjne przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS – u Sprzeciw można wnieść zarówno pisemnie jak i ustnie do protokołu.

W przypadku, gdy ZUS wyda ostatecznie decyzją odmowną, ubezpieczonemu będzie przysługiwało odwołanie od tej decyzji. Odwołanie wnosi się do Sądu za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komu świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje ?

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje, iż świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom uprawnionym do:

  1. Emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
  2. Zasiłku dla bezrobotnych.
  3. Zasiłku przedemerytalnego.
  4. Świadczenia przedemerytalnego.
  5. Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
  6. Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  7. Do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Normy prawne uzależniają wysokość świadczenia rehabilitacyjnego od zaistnienia określonych okoliczności. W związku z tym świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

  1. 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy.
  2. 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres.
  3. 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowe jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Normy prawne wskazują, iż podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji według wskaźnika obowiązujące w kwartale, w którym to przypada pierwszy dzień świadczenia.