Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii „w CEIDG jest ok. 230 tys. osób, które rozpoczęły działalność na początku lat 90. i mają obecnie ponad 65 lat”. Po śmierci, ich firmy zostaną wykreślone z tej ewidencji. Spowoduje to szereg komplikacji i problemów prawnych i organizacyjnych. Przestaną obowiązywać umowy, decyzje administracyjne i zezwolenia stracą moc zaś pracownikom będzie trzeba wypłacić odprawy. Skutkiem tego będzie także wypowiedzenie umów kredytowych lub leasingowych. Stracą także moc wypracowane przez lata porozumienia handlowe, które zapewniały firmie korzystne rabaty itp. Nie zawsze jednak musi tak być. Nowe prawo przewiduje ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, czyli osoby która po śmierci przedsiębiorcy będzie kontynuowała jego biznes.

Co daje powołanie zarządcy sukcesyjnego?

Dzięki powołaniu zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorca ma gwarancję, że po jego śmierci jego firma zachowa ciągłość. Ciągłość ta polega m.in. na tym, że firma zachowa swój NIP i dostęp do kont bankowych a pracownicy nie stracą zatrudnienia. Firmę zachowa także kontrakty, koncesje, licencje i zezwolenia. Kolejnym dobrodziejstwem dla osoby która będzie chciała dalej prowadzić firmę jest zwolnienie z podatku od spadków. Generalnie rzecz biorąc ustanowienie zarządcy sukcesyjnego ma na celu zabezpieczenie przyszłości firmy i jej pracowników.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Powołanie zarządcy sukcesyjnego wymaga złożenia przez właściciela stosownego oświadczenia. Do tego należy uzyskać pisemną zgodę samego zarządcy na pełnienie tej funkcji. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis zarządcy do CEIDG. Można to zrobić online lub osobiście w urzędzie gminy. Wpis jest bezpłatny i aby go zgłosić wystarczy wypełnić odpowiedni formularz.

Zarządcę sukcesyjnego można także powołać już po śmierci przedsiębiorcy. Wówczas powołują go spadkobiercy zmarłego. Mają na to 2 miesiące od śmierci przedsiębiorcy. W tej jednak sytuacji prawo wymaga w formy aktu notarialnego a więc nie ominie nas wizyta w kancelarii rejenta.

Kto może być zarządcą sukcesyjnym?

Zarządcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem wykluczającym możliwość bycia  zarządcą sukcesyjnym to orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zarządcą może być np. jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy ale nie ma takiego wymogu. Może to być dowolna osoba, byle spełniała ww. warunki. Co ważne, osoba ta sama nie musi być przedsiębiorcą.

Zadania i funkcja zarządcy sukcesyjnego.

Zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest tymczasowe prowadzenie przedsiębiorstwa. Powinien pełnić tę funkcję do czasu załatwienia formalności spadkowych. Okres na przez jaki zarządca może pełnić swoją funkcje nie może być dłuższy niż 2 lata, a w szczególnych przypadkach 5 lat od śmierci przedsiębiorcy.

Zarządcy sukcesyjnemu przysługują szerokie uprawnienia. Może posługiwać się firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku” oraz NIP-em zmarłego przedsiębiorcy. Może zarządzać bieżącymi sprawami firmy w tym sprawami pracowniczymi. Może on zawierać umowy cywilnoprawne i korzystać z obowiązujących koncesji i zezwoleń oraz licencji. Co istotne, zarządca sukcesyjny może korzystać z konta bankowego firmy. Jeśli zmarły prowadził jakieś sprawy urzędowe lub sądowe to zarządca sukcesyjny może je kontynuować.