Jak go zmienić?

Fundacja opiera swoją aktywność i działanie na statucie przygotowanym przed jej rejestracją. W nim opisane są między innymi zasady i cel działania fundacji czy struktury władzy oraz podział obowiązków i kompetencji. Niemniej jednak często w toku działania fundacji okazuje się, że statut fundacji jest mało praktyczny i utrudnia jej funkcjonowanie m.in. poprzez strukturę władz. Po kilku latach okazuje się, że niemal cały statut powinien zostać zmieniony. Aby jednak dokonać zmiany statutu, koniecznym jest dochowanie wszelkich formalności ustawowych.

Statut fundacji powinien zawierać informacje dotyczące jego zmiany. W szczególności powinien on regulować kto może i w jaki sposób zmienić statut fundacji. Przyjmując literalne brzmienie przepisów wyłącznie gdy statut przewiduje jego zmianę, dopuszczalna jest zmiana statutu.

Jednakże doktryna przyjmuje, również odmienny pogląd dopuszczający zmianę statutu fundacji w przypadku braku wyraźnych postanowień ustawowych. Zwolennicy tego poglądu, wskazują, że brak jest racjonalnego celu, wykluczającego dokonanie użytecznej i racjonalnej zmiany statutu. W takim przypadku, jako organ uprawniony do dokonania zmian w statucie wskazywany jest zarząd, bowiem z ustawy wynika, że to on kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ja na zewnątrz.

Co więcej, zgodnie z ustawą statut może przewidywać również  postanowienia odnoszące się do zmiany celu fundacji.

Każda zmiana statutu wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Nawet zmiana mało znaczących regulacji statutu zobowiązuje do zgłoszenia tych informacji do Krajowego Rejestru Sądowego, w ciągu 7 dni od daty dokonania zmian.