Procedura załatwienia sprawy spadkowej

Sprawy spadkowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku przeprowadzane są przez sądy rejonowe. Sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy będzie zwykle sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Sprawa rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, najczęściej spadkobiercy. Niniejsza publikacja dotyczyć będzie omówienia procedury. Jakie warunki powinno spełniać pismo inicjujące sprawę? Jaka jest opłata i jakie czynności podejmuje sąd?

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

  1. Imię, nazwisko, adres i numer PESEL osoby składającej wniosek,
  2. Imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL osób, które wchodzą w krąg spadkobierców poza wnioskodawcą,
  3. Imię, nazwisko zmarłego (spadkodawcy), datę i miejsce zgonu oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania przed śmiercią.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy podpisać. Ważne aby do wniosku załączyć akt zgonu po osobie zmarłej oraz akty stanu cywilnego osób wymienionych we wniosku. Będą to odpowiednio akty urodzenia lub akty małżeństwa. Wniosek należy złożyć w tylu kopiach ile jest osób uczestniczących w postępowaniu. Dodatkowo jedną kopię warto zachować dla siebie. Przy składaniu wniosku w biurze podawczym sądu sąd nabije na niej pieczęć potwierdzającą fakt złożenia. Wniosek można także wysłać pocztą. Wówczas należy zachować potwierdzenie nadania listem poleconym. Najlepiej przypiąć go sobie zszywaczem do naszej dodatkowej kopii wniosku.

Mogą wystąpić takie sytuacje, gdzie spadkodawca pozostawił testament. Mógł w nim powołać do dziedziczenia osoby inne niż swoją rodzinę. Wtedy we wniosku należy podać dane tych osób. Sam testament w oryginale należy wysłać do Sądu z osobnym wnioskiem o jego otwarcie i ogłoszenie zaś do naszego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dołącza się jego kopię.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie w wysokości 100, – (sto złotych). Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku w sądzie. Bez dokonanej opłaty sąd nie rozpozna naszej sprawy. Dodatkowo należy uiścić opłatę za tzw. „rejestr spadkowy” w wysokości 5, – (pięciu) złotych.

Etapy sprawy spadkowej o stwierdzenie nabycia spadku opublikowałem w osobnym artykule.