Nowe przepisy od 1 marca 2019 r.

Sprawowanie funkcji członka zarządu a także prezesa jest dobrowolne. Zarówno w spółce akcyjnej jak i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w fundacji lub stowarzyszeniu rezygnacja z pełnionej funkcji może nastąpić w dowolnym czasie. Czasem jednak może dojść do sytuacji gdzie rezygnuje cały zarząd lub ostatni jego członek. Taki stan rzeczy może powodować liczne komplikacje gdyż organizacja nie posiada osób uprawnionych do reprezentacji. Od 1 marca 2019 r. obowiązuje nowa regulacja która przewiduje szczegółową procedurę rezygnacji wszystkich członków zarządu jednocześnie lub ostatniego członka. Omawiane tu przeze mnie procedury dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oświadczenie o rezygnacji

Rezygnacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowana jest w kodeksie spółek handlowych. Co do zasady rezygnacja następuje przez złożenie spółce odpowiedniego oświadczenia. Adresatem oświadczenia jest jak wspomniano wyżej spółka która jest reprezentowana przez członka zarządu lub prokurenta. Jednak od 1 marca 2019 r. obowiązują regulacje dotyczące specyficznej sytuacji w której w wyniku rezygnacji żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony. Zmiana przewiduje, iż taka rezygnacja będzie składana wspólnikom. Co więcej, w razie braku innych postanowień w umowie spółki, to wspólnicy będą jedynymi uprawnionymi adresatami takiej rezygnacji.

Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników

Nowa regulacja prawna przewiduje, że w sytuacji kiedy w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników. Jego oświadczenie o rezygnacji powinno zostać dołączone do zaproszenia na zgromadzenie wspólników. Te warunki są niezbędne by mówić o skutecznej rezygnacji. Oczywiście trzeba pamiętać, że umowa spółki może w tym względzie przewidywać odmienne postanowienia, jednak w ich braku stosujemy omawianą procedurę która wprowadza obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników. To zgromadzenie ma z jednej strony służyć powołaniu członków zarządu spółki, ale także nie bez znaczenia pozostaje termin jego odbycia.

Skuteczność rezygnacji

Art. 202 § 6 KSH stanowi, że rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Oznacza to, że zanim będziemy mogli powiedzieć że nie jesteśmy już prezesem musi upłynąć co najmniej dwutygodniowy okresu. Wynika to z ogólnych zasad zwoływania zgromadzenia wspólników określonych w KSH. Kodeks stanowi, że zgromadzenia są zwoływane za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Istnieje możliwość wysłania zaproszenia drogą elektroniczną, ale na to musi wcześniej wyrazić pisemną zgodę sam wspólnik.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że nowe przepisy odmiennie niż dotychczas regulują rezygnację ostatniego, jedynego bądź wszystkich jednocześnie członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niezbędne jest złożenie takiego oświadczenia wszystkim wspólnikom, z jednoczesnym zaproszeniem na zgromadzenie wspólników. Rezygnacja  będzie skuteczna dzień po terminie, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Nie ma przy tym znaczenia czy takie zgromadzenie wspólników w ogóle się odbędzie, byle było prawidłowo zwołane.