Sposób na szybsze odzyskanie należności przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą się liczyć z faktem, że mogą spotkać nieuczciwego kontrahenta, który nie rozliczy się finansowo z wykonanej usługi. Z tego względu powstaje zaległość w zapłacie, którą jako przedsiębiorcy (z uwagi na płynność finansową) chcemy jak najszybciej odzyskać. Swoje pieniądze możemy otrzymać w szybki sposób dzięki postępowaniu nakazowym. Dlatego też warto wiedzieć jakie warunki należy spełnić, aby Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Przesłanki postępowania nakazowego

Postępowanie nakazowe jest postępowaniem fakultatywnym. Sąd nie bada z urzędu czy istnieją przesłanki do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Z tego względu może być wszczęte wyłącznie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Jeżeli powód tego nie zrobi, Sąd nie będzie procedował według regulacji postępowania nakazowego.

Kodeks postępowania cywilnego szczegółowo reguluje, kiedy powód może żądać wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Stanie się to wtedy, jeśli fakty uzasadniające dochodzenie roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:

  1. Dokumentem urzędowym.
  2. Zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem.
  3. Wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu dług.
  4. Weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, do których prawdziwości i treści nie ma wątpliwości.
  5. Dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

Warto również pamiętać że co do zasady na drodze postępowania nakazowego można dochodzić wyłącznie roszczeń pieniężnych albo świadczeń innych rzeczy znamiennych.

Tok postępowania oraz skutki

Postępowanie nakazowe w swojej pierwszej fazie jest postępowaniem dokumentowych o ograniczonym zakresie. Sąd po przeprowadzeniu dowodów przedłożonych do pozwu, bez przeprowadzenia rozprawy wydaje nakaz zapłaty.

Wydanie nakazu zapłaty pociąga za sobą daleko idące skutki prawne. Przede wszystkim nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Niemniej jednak pozwany, może wnieść zarzuty od nakazu zapłaty, które nie mają skutku anulacyjnego. A wiec ich wniesienie nie powoduje utraty mocy zaskarżonego nakazu zapłaty, a wyłącznie przeprowadzenie postępowania w sprawie przez sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie. Po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty, sąd kończąc postępowanie wydaje wyrok.