Co w takim przypadku zrobić?

W codziennej praktyce coraz częściej spotykam się z przypadkami, w których to Klienci dostają wezwania do zapłaty od firm windykacyjnych, u których nie zaciągali zobowiązań. Co więcej z treści tych pism nie wynika z czego wynika zobowiązanie, czy w związku z zadłużeniem został wydany tytuł wykonawczy przez sąd i czy przeciwko takiej osobie toczyło się postępowanie egzekucyjne. Bardzo często takie osoby nie wiedzą co w takie sytuacji zrobić. Przede wszystkim nie wiedzą jak ustalić informacje dotyczące zadłużenia, bowiem może mieć to wpływ na skuteczne „walkę” z aktualnym wierzycielem.

Brak informacji o zadłużeniu

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż wierzytelności przechodzą „z rąk do rąk” na podstawie umowy cesji wierzytelności. Najczęściej to firmy windykacyjne oraz fundusze inwestycyjne będą skupowały nasze długu, zgodnie z ich charakterem działalności. W istocie w ciągu kilu lat wierzytelność przysługująca wobec nas, może zmienić właściciela kilkukrotnie tak, że nie jesteśmy w stanie ustalić kto jest aktualnym wierzycielem. Bardzo często bowiem, mimo obowiązku zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności wynikającego z danej umowy cesji, wierzyciele nie wykonują tego obowiązku.

W takim przypadku dłużnik powinien podjąć kroki celem ustalenia wszelkich informacji co do wierzytelności, przede wszystkim skąd wynika zobowiązanie i czy w związku z jej istnieniem były prowadzone przeciwko niemu postępowanie sądowe i egzekucyjne. Niezmiernie często bowiem zdarzają się przypadki, że firmy windykacyjne skupują przedawnione długi. Niemniej celem ustalenia tego czy zadłużenie jest przedawnione, koniecznym będzie ustalenia wyżej wymienionych informacji. Jak to zrobić?

Ustalenie zadłużenia

W pierwszej kolejności, dłużnik powinien skierować wniosek (w formie papierowej bądź mailowej) do wierzyciela z prośbą o przesłanie informacji oraz dokumentacji dotyczącej naszych zobowiązań. Ponadto możemy skierować podobną prośbę do znanych nam komorników prowadzących postępowania egzekucyjne zarówno zakończone jak i będące w toku. Co więcej, możemy również skierować wniosek do sądu właściwego ze względu na nasz adres zamieszkania oraz Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie (tzw. e – sądu) z prośbą o udostępnienie wszelkich sygnatur sądowych spraw, które toczyły się przeciwko nam. Dzięki powyższym zabiegom będziemy mogli „zdobyć” informacje dotyczące poszczególnych zobowiązań, co pozwoli ostatecznie ustalić nasze zadłużenie, a następnie podjąć kroki, aby skutecznie się go „pozbyć”.