Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby najbliższej przysługuje zadośćuczynienie które ma stanowić swoistą rekompensatę w pieniądzu. Nie jest to jednak jedyne uprawnienie, gdy dojdzie do śmierci poszkodowanego. Kodeks cywilny przewiduje np. możliwość żądania odszkodowania za poniesione koszty związane z pogrzebem oraz leczeniem. Kto i kiedy może się o nie ubiegać postaram się wyjaśnić w tym wpisie.

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Tak dosłownie stanowi Kodeks cywilny w artykule 446 par. 1. Z przepisu jasno wynika, że można dochodzić zwrotu dwojakiego rodzaju kosztów:

 • leczenia,
 • organizacji pogrzebu,

Są to zwykle wydatki niespodziewane jednak ich wysokość może być znaczna. Prawo, dając podstawy do ubiegania się o zwrot stawia jednak pewne granice. Przekroczenie tych granic będzie skutkować oddaleniem żądania przez sąd, co w języku potocznym oznacza że przegramy sprawę.

Obowiązek zwrotu kosztów leczenia

Zwrotu tychże kosztów możemy żądać w sytuacji kiedy przed śmiercią poszkodowanego było prowadzone leczenie. I należy mieć tu na uwadze leczenie wywołane szkodą. Będą to np. wydatki związane z rehabilitacją, terapią lub diagnozą. Do tych kosztów zaliczać się będą konsultacje ze specjalistami, także tymi najwybitniejszymi i najdroższymi. Musimy pamiętać, że zakres kosztów nie jest ograniczony tylko do wydatków kompensowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Będą to bowiem wszelkie wydatki podjęte z uzasadnionym przekonaniem o spodziewanej poprawie stanu zdrowia poszkodowanego. Sprawcy jak i osoby najbliższe zmarłego nie mają   zwykle świadomości, że to również stanowi uzasadnione odszkodowanie.

Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu

Te wydatki podlegają zwrotowi o ile są poniesione zgodnie z lokalnymi i środowiskowymi zwyczajami. Nie będą to z pewnością nietypowe wydatki np. w sytuacji kiedy rodzina zmarłego uznała że ceremonia pogrzebowa powinna się odbyć np. w Rzymie zamiast w rodzinnej miejscowości zmarłego. Z drugiej zaś strony w polskiej praktyce prawniczej pojęcie kosztów pogrzebu rozumiane jest dość szeroko. Obejmują one m.in.:

 • przygotowanie pogrzebu,
 • ceremonię pogrzebową
 • postawienie nagrobka
 • przygotowania zwłok do pogrzebu
 • dostarczenia zwłok na cmentarz,
 • zakup trumny,
 • kremacja zwłok,
 • zakupu parceli na cmentarzu,
 • zakupu kwiatów i odzieży żałobnej
 • koszty poczęstunku po pogrzebie dla osób bliskich.

Zwrotu tych kosztów może domagać się każda osoba, która faktycznie ja poniosła. Nie ma znaczenia, czy jest to osoba obca czy spokrewniona z poszkodowanym. Ważne aby pamiętać by zachować wszystkie rachunki potwierdzające poniesienie tych wydatków.