Kto jest zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego ?

Alimenty to świadczenie, które wykonywane jest zazwyczaj na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu im środków utrzymania oraz wychowania. Do takiego świadczenia zobowiązane są pewne kategorie osób wymienionych w regulacjach prawa rodzinnego. Co do zasady to właśnie alimenty są najbardziej sporną kwestią podczas procesu rozwodowego, w związku z czym kojarzą się w powszechnej opinii wyłącznie ze świadczeniem ojca na rzecz dziecka. Niemniej jednak zagadnienie to jest znacznie szersze, dlatego ważnym jest wiedzieć kto i kiedy zobowiązany jest do płacenia alimentów.

Czym jest obowiązek alimentacyjny ?

Ogólna zasada wskazuje, że obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa i obciąża określoną kategorię członków rodziny. Oznacza to, że między krewnymi powstanie stosunek alimentacyjny w przypadku wystąpienia określonych przesłanek ustawowych.

Normy prawne regulujące obowiązek alimentacyjny mają charakter bezwzględnie obowiązujący i ściśle osobisty, co niesie za sobą wiele doniosłych konsekwencji prawnych jak np. brak możliwości dziedziczenia należności alimentacyjnych.

Celem obowiązku alimentacyjnego jest w szczególności zapewnienie niezbędnych środków materialnych pozwalający zaspokoić potrzeby uprawnionego. Niemniej jednak świadczenia alimentacyjne pozwala również na umocnienie łączących rodzinnej więzi i budowanie właściwych wzorców rodzinnych.

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje wprost, iż obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (również przyrodnie). Pojęcie krewnych w linii prostej oznacza osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (np. matka oraz dziecko).

Obowiązek alimentacyjny obciąża w pierwszej kolejności zstępnych uprawnionego (np. dzieci, wnuki), następnie wstępnych (np. rodziców, dziadków), a dopiero na końcu rodzeństwo. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych, to w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem, a potem dalszych (np. syna uprawnionego przed wnukiem). Jako, że przepisy regulujące te zasady mają charakter bezwzględnie obowiązujący, nie można zmienić kolejności obowiązku alimentacyjnego.

Zatem obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy:

  1. Nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. wskutek jej śmierci).
  2. Zobowiązany nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi.
  3. Uzyskanie od zobowiązanego w bliższej kolejności na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Krewnych w tym samym stopniu obowiązek alimentacyjny obciąża w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowych i majątkowych. Zatem jeżeli jest kilku krewnych (np. oboje rodziców uprawnionego), każdy z nich zobowiązany jest do świadczenia alimentacyjnego proporcjonalnie do ich sytuacji. Zatem kluczowe będzie ustalenie i porównanie indywidualnych możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z nich.

Poza krewnymi, obowiązek alimentacyjny może również obciążać:

  1. Osoby związane stosunkiem przysposobienia.
  2. Ojczyma bądź macochę, ze względu na zasady współżycia społecznego.
  3. Małżonka wobec drugiego małżonka po unieważnieniu małżeństwa, rozwodzie, bądź separacji.

Warto również wskazać, że zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem rodzeństwa, gdy są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny. Natomiast pozostali zobowiązani mogą uchyli się od obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Niemniej jednak nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.