Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czy zakończenie pracy na rzecz określonego pracodawcy w sposób natychmiastowy należy wyłącznie do decyzji pracodawcy? Czy tylko pracodawca może w każdej chwili rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy
bez zachowywania okresu wypowiedzenia? Wielu osób błędnie uważa, że takie uprawnienie przysługuje tylko pracodawcy. Natomiast przepisy kodeksu pracy w takie uprawnienie wyposażają także pracownika. W tym wpisie poruszę tę kwestię i omówię przypadki w jakich jest to dopuszczalne.

Pracownikowi uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, przysługuje
w dwóch przypadkach:

1. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca – mimo tego, iż jest do tego zobligowany – nie przeniesie go w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje.

Orzeczenie takie lekarz wydaje na podstawie wyników przeprowadzonego badania oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na konkretnym stanowisku pracy. Orzeczenie to jest wydawane pracownikowi w formie zaświadczenia, które lekarz jest zobligowany przekazać także pracodawcy.

Dla przykładu – wydanie takiego orzeczenia może uzasadniać wykonywanie pracy w „towarzystwie” wydających głośne dźwięki maszyn, które mimo zachowywania wszelkich środków zapobiegających skutkuje u pracownika znacznym pogorszeniem się jego słuchu.

2. W sytuacji dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Przypadek ten nie uzasadnia więc rozwiązania umowy po dopuszczeniu się przez pracodawcę jakiegokolwiek naruszenia obowiązków, a tylko takiego, które ma charakter ciężki.

Najprostszym i jednocześnie najczęstszym przykładem takiego naruszenia jest brak wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za wykonaną pracę mimo upływu terminu określonego w umowie o pracę/ przepisach prawa pracy.

Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania terminu wypowiedzenia to wyjątek od zasady wypowiadalności umów o pracę. Podejmując decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia powinniśmy zachować daleko posuniętą powściągliwość i w/w przypadki uzasadniające takie rozwiązanie interpretować wąsko.