Obowiązki najemcy i wynajmującego

Umowa najmu nie musi szczegółowo wymieniać obowiązków wynajmującego i najemcy. Jeśli w dokumencie brak takich zapisów to zastosowanie znajdą przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Ustawa określa obowiązki zarówno po stronie wynajmującego jak i najemcy lokalu. Przepisy te obowiązują mimo braku jakichkolwiek zapisów w umowie. Dobrze wiedzieć na czym stoimy, żeby później nie było zaskoczenia, że właściciel lokalu oczekuje od nas byśmy odnowili lokal.

Obowiązki wynajmującego

Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania instalacji i urządzeń umożliwiających korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu.

Oprócz tego wynajmujący jest zobowiązany do

 1. Utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia.
 2. Dokonywania napraw budynku a także wspomnianych pomieszczeń i urządzeń.
 3. Dokonywania napraw samego lokalu, w tym napraw lub wymiany:
 • instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody
 • wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
 • centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
 • instalacji elektrycznej,
 • anteny zbiorczej
 • wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

 Obowiązki najemcy

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, czyli dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Oprócz tego najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

 1. Podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych.
 2. Okien i drzwi.
 3. Wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą.
 4. Trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą.
 5. Osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej.
 6. Pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów.
 7. Etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana.
 8. Przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności.
 9. Innych elementów wyposażenia lokalu przez:
 • malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
 • malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Jak widać katalog jest dość szeroki i mimo braku zapisów w umowie będzie nas obowiązywał.

Aby uniknąć nieporozumień i problemów przy zwrocie lokalu już na samym początku czyli przy podpisywaniu umowy powinniśmy zadbać aby sporządzić protokół odbiorczy. W protokole tym powinien zostać określony stan techniczny i stopień zużycia instalacji i urządzeń. Dokument ten będzie stanowił podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.