Powodzie, pamiętaj o ugodzie!

Mediacja to forma polubownego rozwiązania sporu. Jest ona dopuszczalna także w sprawach z zakresu prawa pracy. Jest to bardzo szybka droga na końcu której nie ma strony przegranej. Terminy sądowe są często bardzo długie, szczególnie w dużych miastach. Dlatego w oczekiwaniu na rozprawę warto spróbować mediacji. Często stronom sporu udaje się dogadać jeszcze przed pierwszą rozprawą. Mediacja jest szansą na utrzymanie dobrych relacji między stronami. Pomimo istniejącego sporu zawarcie ugody przyczynia się do zachowania pozytywnego wrażenia i pozostawia lepsze odczucia.

Mediacja w sporach indywidualnych z zakresu prawa pracy jest dopuszczalna na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o jej wszczęcie składa pracownik lub pracodawca. Przedmiotem mediacji mogą być wszelkie sprawy w których istnieje możliwość zawarcia ugody. Będą to m. in. sprawy o zapłatę wynagrodzenia, mobbing, rozwiązanie umowy o pracę lub zakaz konkurencji. Są też pewne wyłączenia. Mediacji nie będziemy przeprowadzali w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kiedy można przeprowadzić mediację?

Zwykle w praktyce mediacja odbywa się po wszczęciu postępowania sądowego. Mamy wówczas do czynienia z tzw. mediacją sądową. Nie ma jednak przeszkód aby przeprowadzić mediację pozasądową czyli mediację która została wszczęta i przeprowadzona jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu. O mediację w trakcie trwania sprawy sądowej może wystąpić pracownik jak i pracodawca na każdym etapie postępowania.

Istotną cechą mediacji jest jej poufność. Prawo przewiduje taką gwarancję poprzez zobowiązanie wszystkich osób biorących udział w postępowaniu mediacyjnym do zachowania tajemnicy. Tajemnicą są objęte wszystkie fakty o których dowiedziano się w związku z prowadzeniem mediacji.

Kto prowadzi mediację?

Mediację prowadzi mediator. Wyznacza go sąd lub mogą to zrobić same strony. W przypadku wyboru przez sąd brani są pod uwagę mediatorzy stali. Mediator wspiera strony. Jego pomoc może polegać m.in. na określeniu propozycji ugodowych. Jeśli strony wyrażą taką chęć, może on także przedstawić propozycję sposobu rozwiązania sporu.

Mediacja zwykle odbywa się na posiedzeniach mediacyjnych. Jest to tradycyjna forma jej prowadzenia, ale nie jedyna. Może być ona także prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekonferencji lub telefonicznie. Termin na jej zakończenie nie powinien przekroczyć trzech miesięcy. W szczególnych sytuacjach jednak może zostać przedłużony. Przebieg mediacji jest stwierdzany protokołem, który zawiera informacje co do miejsca i czasu jej prowadzenia a także stron mediacji i samego mediatora. Protokół musi także zawierać informację co do wyniku mediacji. Protokół mediacyjny podpisuje go mediator.

Czym kończy się mediacja?

Mediacja może zakończyć się pozytywnie jeśli strony dojdą do porozumienia. Wówczas dochodzi do podpisania ugody, która jest zamieszczana w protokole. Następną czynnością jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie tej ugody. To sąd decyduje czy ugoda zostanie zatwierdzona. Sąd może odmówić aprobaty jeśli ugoda zawarta przed mediatorem jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bądź też zmierza do obejścia prawa, jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. W sytuacji kiedy stroni nie dochodzą do porozumienia postępowanie mediacyjne ulega zakończeniu zaś strony mogą kontynuować dalsze prowadzenie sprawy przed sądem.

Wielokrotnie konfrontacja stron przy stole mediacyjnym pozwana na wygaszenie emocji na dalszym etapie sprawy. Stawienie czoła problemowi oswaja strony z faktem jego istnienia i często daje im inne spojrzenie i pogląd na dalszym etapie prowadzenie sprawy.