Jak go napisać?

Profesjonalnie przygotowany plan wychowawczy daje poczucie bezpieczeństwa oraz ułatwia Sądowi orzekanie w sprawie o rozwód. W doktrynie i orzecznictwie obowiązuje prymat rodzicielskiego, nie sądowego ustalenia najważniejszych sfer życia dziecka po rozwodzie. To bowiem rodzice wiedzą najlepiej jak zagwarantować dziecku prawidłowe warunki wychowania. Ich współpraca w tym zakresie jest niezbędna z punktu widzenia prowadzenia sprawy przed sądem. Jest ot także bardzo pożądane z punktu widzenia dobra dziecka.

Rodzicielski plan wychowawczy to dokument w którym rodzice ustalają sposób wychowywania małoletniego dziecka po rozwodzie. Na pojęcie wychowania dziecka składa się przede wszystkim sposób wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Prawem dziecka jest być wychowywanym przez oboje rodziców, i jeśli jego dobro nie wymaga innego rozstrzygnięcia Sąd powinien uwzględniać porozumienie rodziców w tym względzie. Plan wychowawczy swoim zakresem, oprócz kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów może regulować także w jakiej wysokości każdy z rodziców jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Aby nasz plan wychowawczy został uwzględniony przez Sąd w naszej sprawie rozwodowej, powinien zostać ujęty na piśmie i złożony wraz z pozwem rozwodowym. Dzięki temu małżonkowie mają większą szansę na szybsze załatwienie sprawy sądowej. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego aby Sąd uwzględnił porozumienie małżonków musi ono być sporządzone na piśmie.

Rodzicielski plan wychowawczy powinien zawierać dane personalne rodziców oraz dziecka. W pierwszej kolejności rodzice powinni ustalić główne miejsce zamieszkania dziecka. Następnie należy ustalić harmonogram opieki nad dzieckiem w trakcie roku szkolnego, przerwy wakacyjnej, ferii zimowych oraz podczas dni świątecznych i świąt rodzinnych. W planie można zawrzeć sposób wykonywania opieki przez osoby trzecie oraz sposób komunikacji telefonicznej, mailowej lub listownej z dzieckiem. Rodzice powinni ustalić jak będą podejmowane decyzje w sprawach dziecka. W szczególności dotyczy to spraw związanych z edukacją oraz zdrowiem. Dodatkowo, jak wspomniałem wyżej, rodzice mogą ustalić w jakim stopniu każdy z rodziców jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.