Praca zdalna, prawo do wynagrodzenia, zasiłek opiekuńczy

Uchwalona w dniu 2 marca 2020 r. specjalna ustawa ws. walki z koronawirusem określa m.in. zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem. Ustawa określa także zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. Występowanie zagrożenia epidemicznego i wprowadzenie nowych  regulacji prawnych bezpośrednio dotyka pracowników oraz pracodawców.

 • W pierwszej kolejności wskazuję, że pracodawca zyskał nowe uprawnienie i może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków pracowniczych w formie pracy zdalnej czyli w domu. Pracownik nie ma wyboru i musi dostosować się do polecenia pracodawcy. Jego wynagrodzenie nie ulega zmianie.
 • Niedługo po wejściu w życie wspomnianej ustawy podjęto  decyzję o zamknięciu placówek oświatowych. W takiej sytuacji rodzicowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Aby otrzymać ten zasiłek należy złożyć odpowiednie oświadczenie pracodawcy.
 • Podobnie, w sytuacji odsunięcia pracownika od pracy z powodu podejrzenia choroby. W takiej sytuacji pracownik również zachowuje swoje wynagrodzenie.
 • Jeżeli pracownik sprawuje opiekę na dzieckiem objętym kwarantanną lub izolacją na mocy decyzji powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego przysługuje mu prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • W sytuacji gdy pracodawca musi zamknąć zakład pracy lub gdy nie ma możliwości polecenia pracy zdalnej pracownikowi za czas niewykonywania pracy – jeśli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy – przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony (np. przy pracy na akord, prowizjach) pracownikowi przysługuje 60 proc. wynagrodzenia.
 • W okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy – nawet bez jego zgody. Pracownik musi posiadać zaległy urlop wypoczynkowy, który nie został wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 • Jeśli pracownik nie stawi się w pracy z powodu choroby, wówczas przysługuje mu wynagrodzenie a następnie zasiłek chorobowy.
 • Jeżeli pracownik został poddany kwarantannie lub izolacji na mocy decyzji państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego wówczas przysługuje mu wynagrodzenie a następnie zasiłek chorobowy.
 • Jeśli pracownik sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny przysługuje mu prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Jeżeli pracownik sam powstrzyma się od pracy ale nie będzie miał ani zaświadczenia od lekarza ani decyzji inspektora sanitarnego stwierdzające chorobę, wówczas nie będzie mu przysługiwało ani wynagrodzenie ani prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 • W sytuacji jeśli pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Pamiętajmy jednak że taka sytuacja może jednak wystąpić wyłącznie w razie wypowiedzenia umowy o pracę.